AEGON
AEGON
- EUR (-)
- 15 min delayed data - Euronext Amsterdam
Open: -
Change: -
Volume: -
Low: -
High: -
High / Low range: -
Type: Stocks
Ticker: AGN
ISIN: NL0000303709

Aegon rapporteert resultaten over tweede halfjaar 2020

 • 49

Koersgevoelige Informatie:

Aegon N.V. (Amsterdam:AGN) (NYSE:AEG):

Verbetering operationele resultaten; dividend ruim gedekt door vrije kasstromen

 • Nettoverlies van EUR 147 miljoen over tweede halfjaar 2020, vooral als gevolg van een toename van de waarde van de verplichtingen in Nederland door lagere credit spreads, de omgekeerde beweging in vergelijking met de eerste helft van het jaar
 • Onderliggend resultaat vóór belastingen stijgt met 7% tot EUR 1.029 miljoen, doordat ons Amerikaanse bedrijf en Asset Management profiteerden van hogere aandelenmarkten, en door kostenbesparingen. COVID-19 had een beheersbare invloed, omdat het leidde tot zowel ongunstiger sterftecijfers als een gunstiger ontwikkeling in de Long-Term Care portefeuille in de Verenigde Staten; ontwikkelingen die elkaar in grote lijnen compenseren
 • Kapitaaloverschot in de Holding van EUR 1,1 miljard ligt binnen de operationele bandbreedte; kapitaalratio’s van de drie belangrijkste business units liggen boven de operationele niveaus van de units
 • Voorgestelde slotdividend over 2020 bedraagt EUR 0,06; daarmee komt het totale dividend over 2020 uit op EUR 0,12 per gewoon aandeel ofwel EUR 247 miljoen. Het voorgestelde dividend wordt ruim gedekt door de vrije kasstromen over 2020 van EUR 530 miljoen
 • Bruto schuldpositie verlaagd tot EUR 6,0 miljard na aflossing van USD 500 miljoen schuld

Toelichting van Lard Friese, voorzitter Raad van Bestuur
“De tweede helft van 2020 bleef uitdagend voor onze klanten, collega’s en de gemeenschappen waarin we actief zijn. Ik ben trots op de voortdurende toewijding van onze medewerkers om tijdens deze pandemie ondersteuning te bieden en de dienstverlening aan onze klanten en zakenpartners ononderbroken voort te zetten.

Onder deze omstandigheden hebben we gewerkt aan onze plannen om Aegon te transformeren en hebben we een duidelijk stappenplan gemaakt om onze prestaties te verbeteren. In de tweede helft van het jaar hebben we de eerste concrete stappen gezet om deze plannen uit te voeren. We hebben onze strategische focus aangescherpt met de aangekondigde verkoop van onze activiteiten in Centraal- en Oost-Europa, de herstructurering van onze activiteiten in India, Hongkong en Singapore en het besluit om de financiering van GoBear stop te zetten. Daarnaast hebben we 260 initiatieven afgerond die betrekking hebben op onze plannen om onze prestaties te verbeteren. Daardoor hebben we de relevante kostenbasis in 2020 met meer dan EUR 75 miljoen kunnen verlagen en liggen we op schema om aan het einde van 2021 de helft te realiseren van onze voorgenomen kostenreductie van EUR 400 miljoen per eind 2023.

Door het proactief managen van onze balans hebben we ervoor gezorgd dat de kapitaalratio’s van onze drie belangrijkste business units aan het eind van het jaar boven hun respectievelijke operationele niveaus zijn uitgekomen. Voorbeelden van maatregelen om onze balans te versterken variëren van het herverzekeren van het arbeidsongeschiktheidsrisico in ons Nederlandse schadebedrijf tot de verkoop van de Transamerica Pyramid. We hebben ook een eerste stap gezet om onze doelstelling te realiseren voor het verminderen van onze schuldpositie met een aflossing van USD 500 miljoen schuld. De herijking van het dividend in 2020 zorgt ervoor dat het dividend een duurzaam karakter heeft en ruim gedekt wordt door de vrije kasstromen die wij genereren, zelfs als de omstandigheden enigszins verslechteren. Wij zullen tijdens onze 2021 Algemene Vergadering van Aandeelhouders een slotdividend over 2020 voorstellen van EUR 0,06 per gewoon aandeel. Dit brengt het totale dividend over 2020 op EUR 0,12. We streven er naar om ons dividend per aandeel vanaf dit niveau te laten groeien tot circa EUR 0,25 over 2023, in lijn met de terugkerende vrije kasstromen.

We zijn 2021 sterk begonnen, maar we zijn ons bewust van het feit dat er nog veel moet worden gedaan om onze operationele prestaties verder te verbeteren. Speciale management teams wijden zich aan het beheren van onze Financial Assets en blijven voortdurend op zoek naar mogelijkheden om de waarde ervan te maximaliseren. Om ons risicoprofiel verder te verbeteren, evalueren we het bestaande hedging-programma voor onze variable annuities in de Verenigde Staten. We zullen de uitkomsten hiervan delen zodra de basis is gelegd. Bij onze Strategic Assets blijven we investeren in producten en diensten voor onze klanten om verdere winstgevende groei te creëren. Wij zullen een sterke balans handhaven om het hoofd te kunnen bieden aan mogelijke marktvolatiliteit en om onze doelstelling van dividendgroei waar te maken. We zijn er volledig op gericht om de plannen uit te voeren die we tijdens onze recente Capital Markets Day hebben gepresenteerd om Aegon te transformeren in een duurzame, goed presenterende onderneming.

Alle vergelijkingen in dit persbericht zijn gemaakt ten opzichte van 2H2019, tenzij anders vermeld.

Kerncijfers

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

unaudited

bedragen in EUR miljoenen

 

Noot

 

Tweede
Halfjaar
2020

 

Tweede
Halfjaar
2019

 

%

 

Eerste
Halfjaar
2020

 

%

 

Gehele
Jaar
2020

 

Gehele
Jaar
2019

 

%

 

   

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Onderliggend resultaat voor belastingen

 

1

 

1.029

 

961

 

7

 

700

 

47

 

1.729

 

1.969

 

(12)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nettowinst / (verlies)

 

 

 

(147)

 

908

 

n.m.

 

202

 

n.m.

 

55

 

1.525

 

(96)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31 dec.

 

30 juni

 

 

 

31 dec.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020

 

2020

 

 

 

2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Solvency II ratio

 

10, 11

 

196%

 

195%

 

 

 

201%

 

 

 

 

 

 

 

 

De cijfers in dit persbericht zijn niet-gecontroleerd. Voor de uitleg over de noten, verwijzen wij naar het officiële Engelstalige persbericht, dat u kunt lezen op onze corporate website.

Aanvullende informatie

Presentatie
De presentatie is beschikbaar op aegon.com vanaf 7:30 a.m. uur CET.

Supplementen
Aegon’s 2H 2020 Financial Supplement is beschikbaar op aegon.com.

Conference call
9:00 a.m. CET

Audio webcast op aegon.com

Inbelnummer
Nederland: +31 20 703 8211

Passcode: 3920226

Twee uur na de conference call is een audio-opname beschikbaar op aegon.com.

Financiële agenda 2021
1Q 2021 Resultaten – 12 mei
Algemene Vergadering van Aandeelhouders – 3 juni
Ex-dividend datum slotdividend 2020 – 7 juni
Bekendmaking aandelenfractie slotdividend 2020 – 30 juni
Betaalbaarstelling slotdividend 2020 – 7 juli
2Q 2021 Resultaten – 12 augustus
Ex-dividend datum interim-dividend 2021 – 20 augustus
Bekendmaking aandelenfractie interim-dividend 2021 – 10 september
Betaalbaarstelling interim-dividend 2021 – 17 september
3Q 2021 Resultaten – 11 november

Alle verwijzingen naar de betaling van (interim) dividenden is afhankelijk van relevante besluiten door bestuur of aandeelhouders om (interim) dividend uit te betalen en onvoorziene omstandigheden daargelaten.

Over Aegon
Aegon’s geschiedenis gaat meer dan 175 jaar terug – tot de eerste helft van de negentiende eeuw. Inmiddels is Aegon uitgegroeid tot een internationale onderneming met activiteiten in Noord- en Zuid-Amerika, Europa en Azië. Als aanbieder van levensverzekeringen, pensioenen en vermogensbeheer behoort het bedrijf tot de toonaangevende financiële dienstverleners ter wereld. Aegon heeft een duidelijke doelstelling mensen in staat te stellen zelf bewust keuzes te maken voor een gezonde financiële toekomst. Meer informatie op aegon.com.

Rapportage niet volgens IFRS-EU-maatstaven
In dit document zijn verschillende maatstaven opgenomen die niet behoren tot de algemene waarderingsgrondslagen (IFRS-EU): onderliggend resultaat vóór belastingen, belastingen, winst vóór belastingen, marktconforme waarde nieuwe productie en rendement op eigen vermogen. Deze niet-IFRS-EU maatstaven worden berekend door Aegon’s joint ventures en geassocieerde deelnemingen proportioneel mee te consolideren. Voor de reconciliatie van deze maatstaven, behalve voor marktconforme waarde nieuwe productie en rendement op eigen vermogen, naar de best vergelijkbare IFRS-EU maatstaf zie de notes bij het persbericht (uitsluitend beschikbaar in het Engels). Marktconforme waarde nieuwe productie is niet gebaseerd op IFRS-EU, die Aegon gebruikt voor zijn primaire financiële rapportage, en moet niet worden gezien als een vervanging voor IFRS-EU-maatstaven. Het kan zijn dat Aegon een andere definitie voor marktconforme waarde nieuwe productie hanteert dan andere ondernemingen. ‘Rendement op eigen vermogen’ is een ratio die gebruikt maakt van een niet IFRS-EU maatstaf en wordt berekend door onderliggend resultaat voor belastingen na aftrek van financieringskosten te delen door het gemiddelde aandelenkapitaal aangepast voor de herwaarderingsreserve. Aegon is van mening dat deze niet-IFRS-EU maatstaven, tezamen met de IFRS-EU gegevens, zinvolle aanvullende informatie verschaffen in de onderliggende operationele resultaten van Aegon’s activiteiten, alsmede in de financiële maatstaven die de directie van Aegon gebruikt om haar activiteiten aan te sturen.

Belangrijke noot met betrekking tot toekomstgerichte verklaringen
De in dit document opgenomen mededelingen, voor zover geen historische feiten, zijn ‘toekomstgerichte verklaringen’ als bedoeld in de Amerikaanse Private Securities Litigation Reform Act uit 1995. De volgende woorden duiden op dergelijke toekomstgerichte verklaringen: nastreven, geloven, schatten, beogen, van plan zijn, kunnen, verwachten, voorspellen, ramen, rekenen op, voornemen, voortzetten, willen, voorzien, zou moeten, zal kunnen, is overtuigd, zullen en soortgelijke uitdrukkingen, voor zover betrekking hebbend op Aegon. Deze mededelingen zijn geen garanties voor toekomstige resultaten en omvatten risico’s, onzekerheden en aannames die moeilijk zijn te voorspellen. Aegon acht zich niet gehouden om enige toekomstgerichte verklaring publiekelijk te herzien of bij te stellen. Lezers dienen niet te zeer te vertrouwen op dergelijke toekomstgerichte verklaringen, die slechts verwachtingen ten tijde van het samenstellen van dit bericht weergeven. De werkelijk behaalde resultaten kunnen materieel verschillen van de in de toekomstgerichte verklaringen uitgesproken verwachtingen als gevolg van verschillende risico’s en onzekerheden, zoals onder meer:

 • wijzigingen van de algemene economische en/of politieke omstandigheden, met name in de Verenigde Staten, Nederland en het Verenigd Koninkrijk;
 • veranderingen op de financiële markten, waaronder begrepen de opkomende markten, bijvoorbeeld met betrekking tot:
  • de frequentie en omvang van wanbetaling in Aegon’s vastrentende beleggingsportefeuilles;
  • het effect op de financiële markten van faillissementen en/of bijstelling van gerapporteerde resultaten in het bedrijfsleven en de daarmee verband houdende waardedaling van aandelen en schuldpapieren; en
  • het effect van dalende kredietwaardigheid in bepaalde beleggingen uitgegeven door de publieke sector en de daarmee verband houdende waardedaling van aangehouden beleggingen in de publieke sector.
 • veranderingen in de prestaties van Aegon’s beleggingsportefeuille en dalende kredietwaardigheidsratings van zijn tegenpartijen;
 • verlaging van een of meer ratings van Aegon door een of meer kredietbeoordelingsbureaus en het eventuele negatieve effect daarvan op de mogelijkheden kapitaal op te halen en op Aegon’s liquiditeit en financiële situatie;
 • verlaging van de beoordeling van de solvabiliteit van Aegon’s verzekeringsdochters en het eventuele negatieve effect daarvan op geboekte premies, polisverlenging en winstgevendheid en liquiditeit van Aegon’s verzekeringsdochters;
 • het effect van Solvency II vereisten en van andere regelgeving in andere jurisdicties met betrekking tot kapitaalvereisten;
 • veranderingen die de rentestanden beïnvloeden en aanhoudende lage rentestanden of snel veranderende rentestanden;
 • veranderingen die invloed hebben op de wisselkoersen, in het bijzonder de EUR/USD en EUR/GBP wisselkoersen;
 • veranderingen in de beschikbaarheid van, en de kosten gemoeid met, bronnen van liquiditeit zoals krediet van banken en de kapitaalmarkten, alsmede de omstandigheden op de kredietmarkten in het algemeen, zoals veranderingen in de kredietwaardigheid van tegenpartijen;
 • toenemende concurrentie in de Verenigde Staten, Nederland, het Verenigd Koninkrijk en de opkomende markten;
 • catastrofes, veroorzaakt door natuur of door de mens, zoals bijvoorbeeld overmacht, terrorisme, oorlogshandelingen en pandemieen, die resulteren in significante verliezen en die Aegon’s bedrijfsvoering significant kunnen ondermijnen;
 • de frequentie en omvang van verzekerde schadegevallen;
 • veranderingen die van invloed zijn op het langlevenrisico, kortlevenrisisico, invaliditeitsrisico, verval en andere factoren die de winstgevendheid van Aegon’s verzekeringsproducten kunnen beïnvloeden;
 • Aegon’s verwachte resultaten zijn afhankelijk van complexe wiskundige modellen die gebruikt worden voor berekeningen ten aanzien van de financiële markten, het kortlevenrisico, het langlevenrisico, alsmede andere dynamische systemen die onderhevig zijn aan schokken en volatiliteit. Indien aannames of de modellen, ondanks alle controles om de accuraatheid te waarborgen, later onjuist blijken, is het mogelijk dat resultaten van verwachtingen afwijken;
 • het effect van herverzekeraars waar Aegon significante risico’s heeft ondergebracht die niet kunnen voldoen aan hun betalingsverplichtingen;
 • veranderingen in het gedrag van klanten en de publieke opinie in het algemeen met betrekking tot, onder meer, het soort producten dat Aegon verkoopt, daaronder begrepen in wet- en regelgeving of de commerciële noodzaak om te voldoen aan veranderende verwachtingen van klanten;
 • het succes van nieuwe producten en distributiekanalen;
 • vanwege complexe transacties binnen Aegon’s bedrijfsvoering die sterk afhankelijk zijn van een correcte werking van informatietechnologie, kunnen operationele risico’s zoals onderbreking of uitval van een computersysteem of een bedreiging van de informatiesystemen, data lekken, cyber aanvallen, menselijke fouten, het gebrek aan bescherming van persoonlijke gegevens, wijzigingen in operationele procedures of inadequaat toezicht onder meer met betrekking tot derde partijen met wie Aegon zaken doet invloed hebben op de bedrijfsvoering, de reputatie en daarmee verband houdend een negatief effect op Aegon’s cash flows en bedrijfsresultaten hebben;
 • het effect van overnames en desinvesteringen, herstructureringen, beëindiging van producten en andere eenmalige gebeurtenissen, zoals het succes van de integratie van overnames en het behalen van verwachte resultaten en synergieën van overnames;
 • Aegon’s onvermogen om uitgesproken resultaatsverwachtingen, efficiencyverbeteringen of andere initiatieven waar te maken om kosten te besparen, en het cashoverschot, de omvang van het vreemd vermogen en de vrije kasstromen te managen.
 • veranderingen in het beleid van centrale banken en/of overheden;
 • rechtszaken en maatregelen van toezichthouders waardoor Aegon verplicht wordt substantiële schadebetalingen te doen of Aegon’s werkwijze te veranderen;
 • veranderingen op het gebied van concurrentie, wetgeving, toezicht of belastingwetgeving die de winstgevendheid en kosten voor distributie van of vraag naar Aegon’s producten beïnvloeden;
 • gevolgen van het daadwerkelijk of eventueel (gedeeltelijk) opbreken van de eurozone, gevolgen van een vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie en de mogelijke gevolgen van het vertrek van andere lidstaten uit de Europese Unie;
 • veranderingen in wet- en regelgeving, met name die welke Aegon’s activiteiten, het vermogen om medewerkers op sleutelposities aan te nemen en aan te houden, belastingpositie van Aegon’s bedrijven, het productaanbod en de aantrekkelijkheid van bepaalde producten voor klanten kunnen beïnvloeden;
 • veranderingen van het toezichtregime met betrekking tot de pensioen-, beleggings- en verzekeringsbedrijfstakken in de markten waarin Aegon actief is;
 • (voorstellen voor) standaarden van supranationale organisaties, zoals de Financial Stability Board en de International Association of Insurance Supervisors, of veranderingen van dergelijke standaarden, die van invloed kunnen zijn op de financiële toezichtregelgeving op regionaal (zoals EU), nationaal of, met betrekking tot de Verenigde Staten op federaal of statelijk niveau, of de toepassing daarvan op Aegon, met inbegrip van de aanwijzing van Aegon tot Global Systemically Important Insurer (G-SII); en
 • veranderingen in regelgeving op het gebied van verslaggeving of een verandering door Aegon in het toepassen van dergelijke regelgeving, vrijwillig of anderszins, die invloed kunnen hebben op Aegon’s gerapporteerde resultaten, eigen vermogen en de wettelijke kapitaalsvereisten.

Dit persbericht bevat informatie die kwalificeert, of mogelijk kwalificeert, als voorwetenschap in de zin van Artikel 7(1) van de Europese Verordening marktmisbruik (596/2014). Nadere details over mogelijke risico’s en onzekerheden die de vennootschap aangaan, zijn beschreven in de documenten die bij de Autoriteit Financiële Markten en de Securities and Exchange Commission zijn ingediend, waaronder het Annual Report. Deze toekomstgerichte verklaringen betreffen de periode vanaf de datum van dit document. Tenzij dat vereist is onder geldende wet- of regelgeving, is de onderneming niet gehouden om enige nieuwe of gewijzigde inzichten bekend te maken ten aanzien van de hierin gebruikte toekomstgerichte verklaringen of ten aanzien van de feiten of omstandigheden die aanleiding geven tot dergelijke verklaringen.

Business Wire
Business Wire, acquired by Berkshire Hathaway in 2006, is the global market leader in commercial news distribution. Thousands of member companies and organizations depend on Business Wire to transmit their full-text press releases, regulatory filings, photos and other multimedia content to journalists, financial professionals, investor services, regulatory authorities and consumers worldwide.