MICRO EURO FX FULL1220
MICRO EURO FX FULL1220
1,1855 USD (+0,06%)
Aperto 10 min Ritardato - Futures CME Globex
Apertura: 1,1845
Variazione: +0,0007
Volumi: 1.965
Minimo: 1,1843
Massimi: 1,1859
Distanza Mas/Min: 0,0016
Tipologia: Futures
Ticker: MEURUSDXXXX
ISIN: MEURUSDXXXX

A proposito di MICRO EURO FX FULL1220

Tipologia: Futures
Sottostante: EUR/USD
Ticker: MEURUSDXXXX
ISIN: MEURUSDXXXX