FAGRON
FAGRON
- EUR (-)
- 15 min. vertraagde - Euronext Bruxelles
Open: -
Verschil: -
Volume: -
Laag: -
Hoog: -
Hoog - Laag: -
Type: Aandelen
Ticker: FAGR
ISIN: BE0003874915

Waterland en Baltisse kondigen een private plaatsing aan van aandelen in Fagron

  • 46

Gereglementeerde informatie - Voorwetenschap
Nazareth (België)/Rotterdam (Nederland), 11 oktober 2019 – 14:00 CEST

Waterland en Baltisse kondigen een private plaatsing aan van aandelen in Fagron

Fagron NV (“Fagron”) werd geïnformeerd dat WPEF VI Holdco III BE B.V. (de “Verkopende Aandeelhouder”), gezamenlijk aangehouden door Waterland Private Equity Fund VI C.V. en Baltisse NV, de intentie heeft om, via een private plaatsing, ongeveer 9,3 miljoen bestaande gewone aandelen (de “Aandelen”) Fagron te verkopen. Dit vertegenwoordigt 12,98% van het huidige uitstaande kapitaal van Fagron en stemt overeen met het volledige belang dat de Verkopende Aandeelhouder momenteel aanhoudt in Fagron. De private plaatsing zal gebeuren door middel van een accelerated bookbuilding. De Aandelen zullen worden aangeboden aan institutionele investeerders binnen en buiten België, en aan gekwalificeerde institutionele kopers in de Verenigde Staten op grond van Rule 144A.

De handel in de Fagron-aandelen op de gereguleerde markten van Euronext Brussel en Amsterdam wordt geschorst tot de resultaten van de private plaatsing worden aangekondigd.

De Verkopende Aandeelhouder heeft zich verbonden tot een lock-up van 90 kalenderdagen voor alle Fagron-aandelen die niet worden verkocht in de private plaatsing, onder voorbehoud van gebruikelijke uitzonderingen.

De plaatsing gaat met onmiddellijke ingang van start en kan op korte termijn afgerond worden.

De resultaten van de private plaatsing zullen worden aangekondigd kort nadat het bookbuilding proces is beëindigd en naar verwachting vindt de levering van de aandelen plaats twee werkdagen na de aankondiging van de resultaten van de private plaatsing.

Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG treedt op als Sole Bookrunner in verband met de plaatsing.

Voor meer informatie
Constantijn van Rietschoten
Chief Communications Officer
Tel. +31 6 53 69 15 85
constantijn.van.rietschoten@fagron.com

Belangrijke juridische informatie

Deze aankondiging is niet voor verspreiding, rechtstreeks of onrechtstreeks, in de Verenigde Staten van Amerika (met inbegrip van haar grondgebied en bezittingen, enige staat van de Verenigde Staten en het Distrcit van Columbia), Australië, Canada, Japan, Zuid-Afrika of enige andere jurisdictie waar dat verboden zou zijn door toepasselijke wetgeving. Deze aankondiging is geen prospectus voor de doeleinden van de Prospectusverordening (zoals hieronder gedefinieerd). Deze aankondiging dient enkel voor informatiedoeleinden en is niet bestemd, en mag niet opgevat worden als, een aanbod tot verkoop, of enige uitnodiging van een aanbod tot aankoop van aandelen van Fagron (de “Vennootschap”) in de Verenigde Staten, Australië, Canada, Japan, Zuid-Afrika of enige andere jurisdictie waar zulk aanbod, uitnodiging of verkoop zonder registratie, uitzondering van registratie of kwalificatie onder de toepasselijke regelgeving van de betrokken jurisdictie niet is toegelaten, en de distributie van deze aankonding in deze jurisdicties op gelijke wijze kan worden beperkt. Deze aankondiging mag niet worden beschouwd als een opinie of aanbeveling met betrekking tot de aankoop of verkoop van aandelen van de Vennootschap. Personen die kennis krijgen en/of in het bezit worden gesteld van deze communicatie informatie dienen zich te informeren omtrent deze wettelijke beperkingen en deze na te leven. De niet-naleving van deze beperkingen kan een schending inhouden van de effectenwetgeving van dergelijke jurisdicties.

De Aandelen die hierin vermeld worden zijn niet en zullen niet worden geregistreerd in het kader van de U.S. Securities Act van 1933 (de “US Securities Act”) en mogen niet aangeboden of verkocht worden in de Verenigde Staten zonder registratie of krachtens een toepasselijke vrijstelling van, of in het kader van een transactie die niet onderworpen is aan, de registratievereisten van de US Securities Act. Er zal geen openbare aanbieding van effecten plaatsvinden in de Verenigde Staten.

Ieder aanbod van effecten waarop deze aankondiging betrekking heeft, is uitsluitend bestemd voor en gericht aan personen in lidstaten van de Europese Economische Ruimte (“EER”) die 'gekwalificeerde beleggers' zijn in de zin van artikel 2(e) van de Prospectusverordening (Verordening (EU) 2017/1129 van het Europees Parlement en de Raad betreffende het prospectus dat moet worden gepubliceerd wanneer effecten aan het publiek worden aangeboden of tot de handel op een gereglementeerde markt worden toegelaten en tot intrekking van Richtlijn 2003/71/EG) (“Gekwalificeerde Beleggers”), of zulke andere beleggers in andere omstandigheden die onder artikel 1, lid 4, van de Prospectusverordening vallen. Bovendien wordt enig aanbod van effecten waarop deze aankondiging betrekking heeft in het Verenigd Koninkrijk enkel verspreid aan, en is dit enkel gericht tot Gekwalificeerde Beleggers, (i) die professionele ervaring hebben in aangelegenheden met betrekking tot investeringen die ressorteren onder artikel 19(5) van de Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005, zoals gewijzigd van tijd tot tijd (het “Order”), (ii) Gekwalificeerde Beleggers die ressorteren onder artikel 49(2)(a) tot (d) van het Order, en (iii) aan wie zulk aanbod anderszins rechtmatig mag worden gecommuniceerd (naar al zulke personen samen wordt verwezen als 'relevante personen'). Het aanbod is enkel beschikbaar voor, en elke uitnodiging, elk aanbod of elke overeenkomst om in te schrijven op effecten, of om deze aan te kopen of anderszins te verwerven zal enkel worden aangegaan met relevante personen. Elke persoon die geen relevante persoon is mag niet handelen op basis van of zich verlaten op deze aankondiging of haar inhoud.

Deze aankondiging is geen prospectus voor de doeleinden van de Prospectusverordening. Deze aankondiging kan niet gebruikt worden als basis voor enige beleggingsovereenkomst of besluit. Het verwerven van beleggingen waarop deze aankondiging betrekking heeft, kan een belegger blootstellen aan een belangrijk risico op verlies van het volledig belegd bedrag. Personen die dergelijke beleggingen overwegen, moeten advies vragen aan een erkend persoon gespecialiseerd in het adviseren over zulke beleggingen. Deze aankondiging houdt geen aanbeveling in met betrekking tot de aandelen waarnaar hierin wordt verwezen.

Geen aankondiging of informatie met betrekking tot het aanbod, de notering of effecten van de Vennootschap waarnaar hierboven wordt verwezen, mag worden verspreid onder het publiek in jurisdicties waar een voorafgaande registratie of goedkeuring vereist is voor zulke doeleinden. Geen stappen werden ondernomen, of zullen worden ondernomen, voor het aanbod of de notering van effecten van de Vennootschap in enige jurisdictie waar zulke stappen vereist zouden zijn. De uitgifte, uitoefening, of verkoop van, en de inschrijving op of aankoop van, effecten van de Vennootschap zijn onderhevig aan bijzondere juridische of wettelijke beperkingen in bepaalde jurisdicties. De Vennootschap is niet aansprakelijk indien de voormelde beperkingen door enige persoon niet worden nageleefd.

Informatie aan Distributeurs
Enkel ten behoeve van de productgovernanceverplichtingen in: (a) EU Richtlijn 2014/65/EU betreffende markten voor financiële instrumenten, zoals gewijzigd ("MiFID II"); (b) Artikelen 9 en 10 van de Gedelegeerde Richtlijn van de Commissie (EU) 2017/593 tot aanvulling van MiFID II; en (c) lokale uitvoeringsmaatregelen (samen, de “MiFID II Productgovernanceverplichtingen”), en ter afwijzing van alle en enige aansprakelijkheid, ongeacht of deze voortvloeit uit een onrechtmatige daad, contract of anderszins, die enige 'ontwikkelaar' (ten behoeve van de Productgovernanceverplichtingen) anders zou hebben in verband hiermee, werden de aangeboden aandelen onderworpen aan een productgoedkeuringsproces, dat bevestigd heeft dat de aangeboden aandelen: (i) verenigbaar zijn met een doelmarkt van niet-professionele eindbeleggers en eindbeleggers die voldoen aan de criteria van professionele cliënten en in aanmerking komende tegenpartijen, elk zoals gedefinieerd in MiFID II; en (ii) in aanmerking komen voor distributie via alle distributiekanalen die door MiFID II worden toegestaan (de 'Doelmarktbeoordeling'). Niettegenstaande de Doelmarktbeoordeling moeten Distributeurs in acht nemen dat: de prijs van de aangeboden aandelen kan dalen en beleggers een deel of heel hun belegging kunnen verliezen; de aangeboden aandelen noch een gewaarborgd inkomen, noch een kapitaalbescherming bieden; en een belegging in de aangeboden aandelen enkel geschikt is voor beleggers die geen gewaarborgd inkomen of kapitaalbescherming nodig hebben, die (hetzij alleen, hetzij samen met een gepaste financiële of andere adviseur) in staat zijn de voordelen en risico's van dergelijke belegging te evalueren en die voldoende middelen hebben om enig verlies op te vangen dat daaruit kan voortvloeien. De Doelmarktbeoordeling doet geen afbreuk aan de verplichtingen van enige contractuele, wettelijke of reglementaire verkoopbeperkingen in verband met de Aanbieding. Bovendien wordt opgemerkt dat de Sole Bookrunner, niettegenstaande de Doelmarktbeoordeling, enkel investeerders zullen aantrekken die voldoen aan de criteria van Gekwalificeerde Beleggers (professionele cliënten en in aanmerking komende tegenpartijen).

Om enige twijfel te voorkomen, vormt de Doelmarktbeoordeling geen: (a) beoordeling van de geschiktheid of adequaatheid voor de doeleinden van MiFID II; noch (b) een aanbeveling aan enige belegger of groep van beleggers om te beleggen in de aangeboden aandelen, deze te kopen of enige andere actie in verband met de aangeboden aandelen te ondernemen.

Elke distributeur is verantwoordelijk voor het verrichten van zijn eigen doelmarktbeoordeling in verband met de aandelen en de geschikte distributiekanalen te bepalen.

Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG handelt uitsluitend voor de Verkopende Aandeelhouder en niemand anders in verband met de verkoop. In verband met dergelijke aangelegenheden zal Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG, haar verbonden ondernemingen en hun respectieve bestuurders, functionarissen, werknemers en agenten geen enkele andere persoon als hun cliënt beschouwen, noch zullen zij tegenover enige andere persoon verantwoordelijk zijn voor het bieden van de bescherming geboden aan hun cliënten of voor het verstrekken van advies in verband met de kapitaalverhoging of enige andere aangelegenheden waarnaar in deze aankondiging wordt verwezen.

Open onderstaande link voor het persbericht:
Waterland en Baltisse kondigen een private plaatsing aan van aandelen in Fagron

Primary Logo

GlobeNewsWire

GlobeNewswire, a Nasdaq company, is one of the world's largest newswire distribution networks, specializing in the delivery of corporate press releases financial disclosures and multimedia content to the media, investment community, individual investors and the general public.