V LANSCHOT KEMPEN
V LANSCHOT KEMPEN
- EUR (-)
- 15 min. vertraagde - Euronext Amsterdam
Open: -
Verschil: -
Volume: -
Laag: -
Hoog: -
Hoog - Laag: -
Type: Aandelen
Ticker: VLK
ISIN: NL0000302636

Van Lanschot Kempen: ruim € 98 miljoen nettowinst in 2019

  • 115

Amsterdam/’s-Hertogenbosch, 20 februari 2020

  • Nettowinst stijgt aanzienlijk naar € 98,4 miljoen (2018: € 80,3 miljoen). Onderliggend nettoresultaat stijgt naar € 108,8 miljoen (2018: € 103,0 miljoen)
  • Bedrijfslasten dalen met 3% naar € 384,1 miljoen en blijven binnen de doelstelling voor 2019 van € 390 miljoen
  • Client assets stijgen met 26% naar € 102,0 miljard, AuM nemen toe met 31% naar € 87,7 miljard ook dankzij € 9,9 miljard netto-instroom
  • CET 1-ratio stijgt naar 23,8% (2018: 21,1%)
  • Dividendvoorstel van € 1,45 per aandeel (2018: € 1,45 per aandeel)

Van Lanschot Kempen presenteert vandaag de jaarcijfers over 2019. Karl Guha, bestuursvoorzitter: ‘We zijn trots op wat we bereikt hebben in 2019. De nettowinst is met € 18,1 miljoen gestegen naar € 98,4 miljoen. Dankzij kostenbesparende maatregelen zijn de bedrijfslasten gedaald naar € 384,1 miljoen en is het kostenniveau binnen de afgegeven kostendoelstelling van € 390 miljoen gebleven. Onze client assets zijn fors gestegen naar € 102,0 miljard mede dankzij een netto-instroom van assets under management (AuM) binnen zowel Asset Management als Private Banking. Door onze sterke kapitaalpositie hebben we opnieuw een bijzondere kapitaaluitkering van € 1,50 per aandeel gedaan in december. Het strategisch investeringsprogramma is met het bereiken van de laatste mijlpaal, de migratie naar het nieuwe platform voor betalingsverkeer, volgens schema voltooid.’  

Als bijzondere posten, de effecten van de verkoop van belangen in AIO II en VLC & Partners en de afwaardering van goodwill (Merchant Banking-activiteiten), buiten beschouwing worden gelaten is de nettowinst 22% gestegen. Dit komt vooral door lagere bedrijfslasten en hogere effectenprovisies. Tegelijkertijd zorgt de aanhoudende lage rentestand voor druk op ons renteresultaat. Ondanks onzekerheden op de financiële markten was het economisch sentiment in 2019 positiever dan eerder voorzien. Ook voor onze beleggende klanten was het een goed jaar; we zijn in staat geweest hoge rendementen op de beleggingsportefeuilles van onze klanten te realiseren.  

We zijn verheugd met de stijging van de totale omvang van client assets met € 20,8 miljard naar € 102,0 miljard door positieve koerseffecten en een netto-instroom van AuM bij Asset Management en Private Banking. De onboarding van Stichting Pensioenfonds PostNL (€ 9,0 miljard) bij Asset Management vond in 2019 plaats. Daarnaast zijn we blij met de netto-instroom van € 0,7 miljard bij onze beleggings-strategieën. Bij Private Banking zien we een instroom van € 0,5 miljard, bestaande uit een lichte netto-instroom van € 0,1 miljard AuM en een toename van spaargelden van € 0,4 miljard. Het beheerd vermogen van onze duurzame proposities bij Private Banking is met 55% gestegen naar € 2,0 miljard.

Effectenprovisies zijn licht gestegen met 1%, terwijl de overige provisies zijn gedaald. Merchant Banking had opnieuw een goed jaar, maar de provisie-inkomsten zijn enigszins lager dan in het zeer sterke 2018.

Onze kapitaalpositie is zeer solide: de CET 1-ratio bedraagt 23,8% (2018i: 21,1%) en stelt ons in staat om over 2019 een dividend van € 1,45 per aandeel voor te stellen. We realiseerden een rendement op het eigen vermogenii van 10,5% (2018: 9,8%). De efficiencyratio verbeterde naar 75,5% (2018: 79,4%).

FINANCIEEL VERSLAG / PRESENTATIE / WEBCAST
Een uitgebreide toelichting op de resultaten en de balans van Van Lanschot Kempen NV kunt u lezen in het financieel verslag en de presentatie over de jaarcijfers 2019 op www.vanlanschotkempen.com/resultaten.

Op 20 februari om 09:00 uur lichten we onze jaarcijfers 2019 toe in een conference call. Deze conference call kan live worden gevolgd via www.vanlanschotkempen.com/resultaten en kan ook op een later moment worden teruggeluisterd.


ADDITIONELE INFORMATIE

Additionele informatie is beschikbaar op www.vanlanschotkempen.com/financieel

FINANCIËLE AGENDA

27 februari 2020   Publicatie jaarverslag 2019
22 april 2020        Publicatie trading update eerste kwartaal 2020
28 mei 2020         Algemene vergadering
1 juni 2020           Ex-dividend datum
9 juni 2020           Betaaldatum dividend 2019
26 augustus 2020  Publicatie halfjaarcijfers 2020

Media Relations: 020 354 45 85; mediarelations@vanlanschotkempen.com
Investor Relations: 020 354 45 90; investorrelations@vanlanschotkempen.com

Over Van Lanschot Kempen
Als wealth manager is Van Lanschot Kempen, met haar merknamen Van Lanschot, Kempen en Evi, actief in Private Banking, Asset Management en Merchant Banking, met als doel het behoud en de opbouw van vermogen voor haar klanten. Van Lanschot Kempen is beursgenoteerd aan Euronext Amsterdam en is de oudste onafhankelijke financiële instelling van Nederland met een geschiedenis die teruggaat tot 1737.

vanlanschotkempen.com

Disclaimer en voorbehoud inzake uitspraken die een verwachting bevatten
In dit persbericht kunnen verwachtingen over toekomstige gebeurtenissen en ontwikkelingen zijn opgenomen. Deze verwachtingen zijn gebaseerd op huidige inzichten, informatie en veronderstellingen van het management van Van Lanschot Kempen met betrekking tot bekende en onbekende risico's, ontwikkelingen en onzekerheden. Deze verwachtingen betreffen geen vaststaande feiten en zijn onderhevig aan dergelijke risico's, ontwikkelingen en onzekerheden die vanwege hun aard buiten de macht liggen van Van Lanschot Kempen en haar management.

Werkelijke resultaten, prestaties en omstandigheden kunnen aanzienlijk afwijken van deze verwachtingen als gevolg van risico's, ontwikkelingen en onzekerheden die verband houden met onder andere (a) batengroei, (b) kostenontwikkeling, (c) (macro)economisch klimaat, (d) politieke en marktontwikkelingen, (e) rentestanden en wisselkoersen, (f) gedragingen van klanten, concurrenten, investeerders en/of wederpartijen, (g) de implementatie van Van Lanschot Kempens strategie (h) handelingen van toezichthoudende, regelgevende en private instanties, (i) juridische en fiscale ontwikkelingen, (j) veranderingen in eigendomsverhoudingen die van invloed kunnen zijn op toekomstige beschikbaarheid van kapitaal en (k) veranderingen in kredietbeoordelingen.

Van Lanschot Kempen benadrukt dat verwachtingen die in dit persbericht zijn opgenomen enkel van kracht zijn op de specifieke data waarop deze zijn geuit en Van Lanschot Kempen aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor of verplichting tot het herzien of bijwerken van enige verwachting naar aanleiding van nieuwe informatie of enige andere verandering.

De jaarcijfers van Van Lanschot Kempen zijn opgesteld in overeenstemming met de International Financial Reporting Standards, zoals vastgesteld door de Europese Unie (‘IFRS-EU’). In de weergave van de jaarcijfers in dit persbericht, tenzij anders weergegeven, zijn dezelfde accountingstandaarden gehanteerd als in de consolideerde jaarrekening 2018 van Van Lanschot Kempen. De geconsolideerde jaarrekening 2019 is op dit moment onder handen en kan worden aangepast naar aanleiding van gebeurtenissen die zich na balansdatum hebben voorgedaan. Op de cijfers in dit persbericht heeft geen accountantscontrole plaatsgevonden. Kleine verschillen in tabellen kunnen het gevolg zijn van afronding.

Dit persbericht is geen (uitnodiging tot het doen van een) aanbod tot het (ver)kopen of anderszins verkrijgen van of inschrijven op financiële instrumenten en is geen advies of aanbeveling om enige handeling te verrichten of na te laten.

Onderdelen van dit persbericht bevatten informatie over Van Lanschot Kempen N.V. en/of Van Lanschot Kempen Wealth Management NV in de zin van artikel 7 lid 1 tot en met 4 van EU Verordening 596/2014.
i Sommige bedragen verschillen ten opzichte van eerder gepubliceerde rapporten. Dit is het gevolg van wijzigingen in de boekhoudkundige verwerking van pensioenvoorzieningen.

ii Rendement op het gemiddeld Common Equity Tier 1-vermogen op basis van onderliggend nettoresultaat toekomend aan aandeelhouders.

 

 

Bijlage

Primary Logo

GlobeNewsWire

GlobeNewswire, a Nasdaq company, is one of the world's largest newswire distribution networks, specializing in the delivery of corporate press releases financial disclosures and multimedia content to the media, investment community, individual investors and the general public.