BRUNEL INTERNAT
BRUNEL INTERNAT
- EUR (-)
- 15 min. vertraagde - Euronext Amsterdam
Open: -
Verschil: -
Volume: -
Laag: -
Hoog: -
Hoog - Laag: -
Type: Aandelen
Ticker: BRNL
ISIN: NL0010776944

Brunel International NV: ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS

  • 190

Aandeelhouders en andere vergadergerechtigden van Brunel International N.V. ('Vennootschap') worden uitgenodigd tot het bijwonen van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders op maandag 14 mei 2018 te 14:30 uur in Artemis Hotel Amsterdam aan het John M. Keynesplein 2, 1066 EP Amsterdam.

Agenda:

1. Opening
2. Verslag van de Raad van Bestuur over het boekjaar 2017 (ter informatie)
3. Uitvoering van het bezoldigingsbeleid (ter informatie)
4. Behandeling en vaststelling van de jaarrekening over het boekjaar 2017 (ter beslissing)
5. Goedkeuring van het door de Raad van Bestuur in 2017 gevoerde beleid (décharge van de bestuurders) (ter beslissing)
6. Goedkeuring van het door de Raad van Commissarissen in 2017 uitgeoefende toezicht (décharge van de commissarissen) (ter beslissing)
7. Het reservering- en dividendbeleid (ter bespreking)
8. Goedkeuring van de winstbestemming en voorstel tot uitkering van dividend (ter beslissing)
9a. Aanwijzing van de Raad van Bestuur als het met betrekking tot de uitgifte van aandelen bevoegde orgaan (ter beslissing)
9b. Aanwijzing van de Raad van Bestuur als het met betrekking tot beperking of uitsluiting van het voorkeursrecht bij de uitgifte van aandelen bevoegde orgaan (ter beslissing)
10. Machtiging van de Raad van Bestuur tot inkoop van eigen aandelen in het kapitaal van de Vennootschap (ter beslissing)
11. Corporate Governance (ter bespreking)
12. Voorstel tot herbenoeming van de heer P.A. de Laat als lid van de Raad van Bestuur (terbeslissing)
13. Voorstel tot herbenoeming externe accountant (ter beslissing)
14. Rondvraag
15. Sluiting

De agenda met toelichting, het jaarverslag en de toelichting op de jaarrekening, liggen ter inzage en zijn kosteloos verkrijgbaar bij Brunel International N.V. en zijn opvraagbaar bij ABN AMRO Bank N.V. ("ABN AMRO", telefoonnummer: 020-344 2000, e-mail: [email protected]) en te raadplegen op de website van Brunel International N.V. (www.brunelinternational.net).

Toegang tot de vergadering hebben zij die op 16 april 2018, na verwerking van alle bij- en afschrijvingen per die datum (de "Registratiedatum") in bezit zijn van aandelen Brunel International N.V. en de wens om de vergadering te bezoeken hebben kenbaar gemaakt.

Aanmelding
Aandeelhouders en vruchtgebruikers en pandhouders van aandelen, voor zover aan hen het recht tot toegang tot de Algemene Vergadering van Aandeelhouders toekomt, die de vergadering in persoon of door een gevolmachtigde wensen bij te wonen, dienen dit via www.abnamro.com/evoting of via de intermediair waar hun aandelen in administratie zijn vanaf 16 april 2018 tot uiterlijk 7 mei 2018, 17:00 uur aan ABN AMRO kenbaar te maken. De intermediairs dienen uiterlijk op 8 mei 2018 vóór 11.00 uur via www.abnamro.com/intermediary aan ABN AMRO Bank N.V. een verklaring te verstrekken waarin is opgenomen het aantal aandelen dat door de betreffende aandeelhouder op de Registratiedatum gehouden en ter registratie aangemeld wordt. Bij de aanmelding worden de intermediairs verzocht om de volledige adresgegevens van de betreffende uiteindelijke houders te vermelden teneinde een efficiënte controle te kunnen doen op het aandeelhouderschap op de Registratiedatum. Via ABN AMRO Bank N.V. krijgen de aandeelhouders een registratiebewijs dat geldt als toegangsbewijs voor de vergadering. Toegang tot de vergadering wordt verleend op vertoon van een bewijs van registratie ("Registratiebewijs").

De stem- en vergaderrechten kunnen ook worden uitgeoefend door een gevolmachtigde. Een volmacht en steminstructie kan vanaf 16 april 2018 tot 7 mei 2018, 17:00 uur elektronisch verleend worden via www.abnamro.com/evoting. Indien aandeelhouders en andere vergadergerechtigden niet in de gelegenheid zijn elektronisch een volmacht en steminstructie te verlenen, kunnen aandeelhouders en andere vergadergerechtigden uiterlijk tot 7 mei 2018,17:00 uur een schriftelijke volmacht ten kantore van de Vennootschap deponeren. De gevolmachtigde dient het Registratiebewijs en een kopie van de volmacht vóór de vergadering in te leveren bij de inschrijfbalie.

Voor toelating tot de vergadering kan men worden verzocht een geldig legitimatiebewijs te tonen.
  

Amsterdam, 29 maart 2018
De Raad van Bestuur


This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Brunel International NV via Globenewswire

GlobeNewsWire Europe
GlobeNewsWire Europe

GlobeNewswire Europe, a Nasdaq company, is one of the world's largest newswire distribution networks, specializing in the delivery of corporate press releases financial disclosures and multimedia content to the media, investment community, individual investors and the general public.