EASE2PAY NV
EASE2PAY NV
- EUR (-)
- 15 min. vertraagde - Euronext Amsterdam
Open: -
Verschil: -
Volume: -
Laag: -
Hoog: -
Hoog - Laag: -
Type: Aandelen
Ticker: EAS2P
ISIN: NL0000345627

Ease2pay NV: maakt halfjaarcijfers 2020 bekend

 • 63

Het resultaat van Ease2pay N.V. (de “Vennootschap”) over het eerste halfjaar van 2020 laat een duidelijke verbetering zien, maar werd toch sterk bepaald door de uitbraak van het COVID-19 virus. Terwijl het bedrijfsresultaat voor financieringslasten en afschrijving (EBITDA) verbeterde, naar een verlies van EUR 309 duizend (2019 eerste halfjaar: EUR 429 duizend), daalde de gerealiseerde omzet over het eerste halfjaar licht naar EUR 84 duizend (2019 eerste halfjaar: EUR 91 duizend). Ondanks COVID-19, is de Vennootschap in staat geweest het nettoverlies over het eerste halfjaar te verlagen naar EUR 410 duizend (2019 eerste halfjaar: EUR 521 duizend). Uit de Ease2pay Investor Presentation September 2020, die vandaag ook online staat op www.ease2paynv.com, blijkt dat de interesse in het Ease2pay betaalplatform sterk gestegen is. Per 30 juni hebben meer dan 52 duizend (2019: 38 duizend) mensen een account op het Ease2pay platform aangemaakt, waarbij het aan de elektronischgeldinstelling Ease2pay toevertrouwde vermogen op 30 juni EUR 173 duizend (per 31 december 2019: EUR 144 duizend) was.

Met de uitbraak van het COVID-19 virus half maart is het autogebruik in heel Nederland sterk afgenomen. Door de geleidelijke versoepeling van de lockdown, steeg in de zomer het aantal parkeer- en tanktransacties op het Ease2payplatform weer. In juli was het aantal transacties boven het niveau van voor uitbraak. Het aantal parkeertransacties was in juli 17% hoger dan in februari 2020 en het aantal tanktransacties was zelfs 68% hoger. De toename van tanktransacties komt grotendeels voort uit de samenwerking met Rabobank, waarbij Ease2pay tanken en parkeren faciliteert in de Rabo Wallet app. Tevens heeft Ease2pay in juli in de Rabo Wallet app een nieuwe functionaliteit gerealiseerd waardoor gebruikers automatisch punten sparen bij betalen.

Er zijn maatregelen genomen om in de tweede helft van 2020 meer inkomsten te gaan genereren uit bestaande diensten. Met ingang van 1 september rekent Ease2pay per parkeeractie EUR 0,19 transactiekosten, voorheen was dit gratis. Zelfs hiermee blijft Ease2Pay de goedkoopste en slimste aanbieder van een Parkeer- en tankapp in Nederland. De gebruikers van de Ease2pay en de On the Go!-app kunnen als alternatief voor de transactiekosten een week-, maand- of jaarabonnement in de app kopen, waardoor ze niet langer transactiekosten per parkeeractie betalen. Onderdeel van het abonnement is dat de gebruiker tot 31 december 2020 een korting van 1 cent per getankte liter ontvangt wanneer wordt getankt via de app.

De Directie en de Raad van Commissarissen van Ease2pay hebben de halfjaarcijfers 2019 van de Vennootschap vastgesteld respectievelijk goedgekeurd. Met dit persbericht wordt het tussentijds bericht over het eerste halfjaar 2020 gepubliceerd, dat de verkorte tussentijdse financiële informatie over het halfjaar geëindigd op 30 juni 2020 weergeeft.

Het halfjaar bericht van Ease2pay N.V. over het eerste halfjaar 2020 is bijgevoegd.

Einde persbericht.

-----------------------------------------------------------------------

Noot voor de redactie

Over Ease2pay

Ease2pay is een betaaldienst die betalen goedkoper wil maken voor consumenten en winkeliers. Het transactieplatform maakt van iedere smartphone een pinterminal: de app laat consumenten in één handeling bestellen, betalen en sparen zonder gebruik te maken van kassa’s of pinterminals.

------------------------------------------

Rotterdam, Nederland, 7 september 2020
Verdere informatie:        Ease2pay N.V., Jan Borghuis, Tel. 010 3074619
Corporate website:         www.ease2paynv.com


Halfjaar bericht 2020 Ease2pay N.V.

Halfjaarlijks bestuursverslag 2020 Ease2pay N.V. 

1.       Belangrijkste financiële aspecten van het eerste halfjaar 2020


De belangrijkste financiële resultaten die door Ease2pay N.V. zijn gerealiseerd in het eerste halfjaar 2020, en ook de financiële positie per 30 juni 2020, kunnen als volgt worden samengevat:

 • Ease2pay heeft met het platform in het eerste halfjaar een omzet gerealiseerd van EUR 84 duizend (eerste halfjaar 2019: EUR 91 duizend).
   
 • Het nettoverlies over het eerste halfjaar is uitgekomen op EUR 410 duizend (eerste halfjaar 2019: EUR 521 duizend).
   
 • Het bedrijfsresultaat voor financieringslasten, belastingen en afschrijving (EBITDA) over het eerste halfjaar van 2020 is uitgekomen op een verlies van EUR 309 duizend (eerste halfjaar 2019: EUR 429 duizend). Ease2pay heeft gedurende het eerste halfjaar EUR 8 duizend (eerste halfjaar 2019: nihil) financieringslast gehad en er is voor EUR 93 duizend (eerste halfjaar 2019: EUR 92 duizend) aan afschrijving geboekt.
   
 • Onder de kortlopende schulden opgenomen handelscrediteuren en overige schulden zijn met EUR 40 duizend toegenomen als gevolg van het gebruik maken de regeling bijzonder uitstel van de belastingdienst.

2.       Stand van zaken liquide middelen op 30 juni 2020, COVID-19 en continuïteit van de onderneming

Met de uitbraak van het COVID-19 virus en de daarop volgende intelligente lockdown is het autogebruik vanaf medio maart in heel Nederland sterk afgenomen. Ease2pay heeft voor zover het kon gebruik gemaakt van de NOW 1.0.-regeling, van de regeling van de belastingdienst bijzondere uitstel van betaling vanwege de coronacrisis en daar waar het mogelijk was ook passende maatregelen genomen om uitgaven te reduceren. Met de geleidelijke versoepeling van de lockdown in de zomer steeg het aantal parkeer- en tanktransacties weer.

In juli was het aantal transacties boven het niveau van voor de intelligente lockdown. Het aantal parkeertransacties was in juli 17% hoger dan in februari 2020 en het aantal tanktransacties was zelfs 68% hoger. De toename van tanktransacties komt grotendeels uit de Rabo Wallet app. In juli heeft de Rabo Wallet app haar gebruikers geattendeerd op de Ease2pay-tankfunctionaliteit in de app. Daarnaast heeft Ease2pay in de Rabo Wallet app een nieuwe functionaliteit gerealiseerd waardoor gebruikers automatisch punten sparen bij betalen van brandstof. Wanneer gebruikers éénmalig de Ease2pay Cashback Actie in de app activeren, sparen ze de rest van dit jaar bij iedere tanktransactie met de app 2 cent per liter. Dat kan per gebruiker een cashback van maximaal €10 opleveren. Rabo Wallet is daarmee, met behulp van Ease2pay, de eerste app die het zegeltjes plakken of klantkaart scannen en periodiek uitbetalen van de gespaarde waarde helemaal heeft geautomatiseerd voor winkeliers.

Ook zijn maatregelen genomen om meer inkomsten te genereren uit bestaande diensten. Met ingang van 1 september rekent Ease2pay per parkeeractie €0,19 transactiekosten, voorheen was dit gratis. Voor de On the Go!-app van Ease2pay was dat altijd al €0,22 per parkeeractie. Zowel de gebruikers van de Ease2pay- als de On the Go!-app kunnen als alternatief voor de transactiekosten een week-, maand- of jaarabonnement in de app kopen, waardoor ze over deze periode geen transactiekosten per parkeeractie betalen. Onderdeel van het abonnement is dat men tot 31 december 2020 een korting van 1 cent per getankte liter ontvangt wanneer men met de app ook tankt. Zelfs met de introductie van tarieven blijft Ease2pay de goedkoopste parkeerapp van Nederland.

Op 18 december 2019 heeft de aandeelhouder The Internet of Cars v.o.f. (TIOC) een kredietfaciliteit verstrekt van EUR 650 duizend tegen een rentevoet van 5% per jaar.  De Groep heeft geen zekerheden ten behoeve van deze financiering verstrekt. De kredietfaciliteit loopt tot en met 30 juni 2021.  Per 30 juni is EUR 517 duizend opgenomen. De Vennootschap beschikt per 30 juni 2020 over nihil aan liquide middelen (per 31 december 2019: EUR nihil), maar heeft de mogelijkheid om tot en met 30 juni 2021 EUR 122 duizend van haar kredietfaciliteit te gebruiken.

De Groep overweegt onder andere de volgende maatregelen om zorg te dragen voor toereikende liquide middelen: (i) de kredietfaciliteit verruimen of verlengen van haar grootaandeelhouder The Internet of Cars v.o.f., (ii) het aantrekken van financiering op de private equity markt of (iii) een emissie op de aandelenmarkt. Gegeven de ontwikkelingen op de kapitaalmarkten als gevolg van COVID-19 zijn de mogelijkheden tot het aangaan van externe financiering of emissies nadelig beïnvloed en is de primaire maatregel het verruimen of verlengen van de kredietfaciliteit van de grootaandeelhouders.

De directie verwacht dat de kasstroom over de komende boekjaren zich positief zal ontwikkelen, omdat Ease2pay een groeistrategie heeft, welke weliswaar gepaard gaat met initiële uitgaven voor de ontwikkeling van extra (betaal)functionaliteiten voor o.a. het betalen voor het tanken, openbaar vervoer en het elektrisch laden, en loyalty programma’s, maar de potentie in zich heeft om een positieve kasstroom te genereren. De onzekerheden die COVID-19 met zich meebrengt maakt de groeiverwachting onzeker. De huidige groei van de parkeertransacties, in verhouding tot de kostenbasis die nodig is om deze parkeeractiviteit uit te voeren, rechtvaardigt de conclusie dat sec de parkeertransacties een positieve kasstromen kunnen genereren. In een worst case scenario, zouden de research en ontwikkelingskosten voor de nieuw te ontwikkelen betaalfunctionaliteiten gereduceerd of stopgezet kunnen worden, zodat er een positieve kasstroom gegenereerd kan worden.

3.       Accountantscontrole           


De in dit halfjaarbericht en de bijlage opgenomen cijferopstellingen zijn niet gecontroleerd en/of beoordeeld door de externe accountant PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. (‘PwC’).

4.       Voornaamste risico’s en onzekerheden voor 2020

Met de uitbraak van het COVID-19 virus in Nederland is de parkeeromzet per half maart 2020 gedaald. De parkeeromzet en ook tankomzet zijn sinds eind juni op het groeiniveau terug. De gevolgen van de uitbraak van het COVID-19 virus kan impact hebben op de bereidheid van externe partijen en de kapitaalmarkt om de (groei van de) onderneming te financieren. Er bestaan derhalve significante onzekerheden en daarom is het op dit moment niet goed mogelijk om in te schatten wat de invloed en gevolgen van het COVID-19 (Corona) virus zullen zijn op de continuïteit. Deze gebeurtenissen of omstandigheden geven aan dat er sprake is van een onzekerheid van materieel belang die gerede twijfel kan doen ontstaan over de mogelijkheid van de entiteit om haar continuïteit te handhaven. De snelheid en het succes waarmee Ease2pay haar platform en dienstverlening uitbreidt en de verkrijging en omvang van de bankfinanciering kunnen risico’s inhouden die belangrijk zijn in deze fase van de onderneming voor de resterende maanden in 2020.

5.       Tussentijdse geconsolideerde financiële informatie over het eerste halfjaar 2020


Voor een gedetailleerde behandeling van de cijfers over het eerste halfjaar 2020 wordt verwezen naar Tussentijdse geconsolideerde financiële informatie over het eerste halfjaar 2020. Tevens wordt naar de Tussentijdse geconsolideerde financiële informatie verwezen voor informatie over de belangrijkste transacties met verbonden partijen.

                                                                                                   


Tussentijdse geconsolideerde financiële verslaggeving over het eerste halfjaar 2020

Geconsolideerde balans

(x €1.000)
  Toelichting 30 juni 2020 31 december 2019    
       
Activa      
Vaste activa      
Immateriële activa 4 1.452 1.544
Materiële vaste activa   4 5
Totaal vaste activa   1.456 1.549
       
Vlottende activa      
Handelsdebiteuren en overige vorderingen   40 35
Toevertrouwde middelen Stichting Beheer Derdengelden Ease2pay 5 344 312
Liquide middelen 5    0 0
Totale vlottende activa   384 347
       
Totaal activa   1.840 1.896
       
Passiva      
Eigen vermogen         
Gestort en opgevraagd kapitaal   924 924
Agioreserve   3.093 3.093
Overige reserves   (2.816) (1.897)
Resultaat boekjaar 6 (410) (919)
Eigen vermogen   791 1.201
       
Verplichtingen      
       
 Langlopende verplichtingen      
Rentedragende schulden 7 - 281
Totaal langlopende verplichtingen   - 281
       
Kortlopende verplichtingen      
Rentedragende schulden 7 528 -
Verplichtingen Stichting Beheer Derdengelden Ease2pay 8 352 317
Handelscrediteuren en overige schulden 9 169 97
Totaal kortlopende verplichtingen   1.049 414
       
Totaal passiva   1.840 1.896               

Geconsolideerde winst- en verliesrekening en overzicht van totaalresultaat

  (x €1.000)
  Toelichting H1 2020  H1 2019
Opbrengsten 10 84 91
       
Kosten van uitbesteed werk en andere externe kosten   (112) (134)
Afschrijvingen 4 (93) (92)
Personeelsbeloningen   (127) (252)
Overige bedrijfskosten   (154) (134)
Bedrijfskosten   (486) (612)
       
Bedrijfsresultaat   (402) (521)
       
Rentelasten 7     (8) 0
       
Resultaat voor belastingen   (410) (521)
       
Belastingen   0 0
       
Resultaat na belastingen (toe te rekenen aan de aandeelhouders van de vennootschap)   (410) (521)
       
Geconsolideerd overzicht van het totaalresultaat      
Resultaat na belastingen (toe te rekenen aan de aandeelhouders van de vennootschap)   (410) (521)
Totaal posten die niet kunnen worden geclassificeerd naar de Winst- en verliesrekening   0 0
Totaal posten die kunnen worden geclassificeerd naar de Winst- en verliesrekening   0 0
Totaalresultaat (toe te rekenen aan de aandeelhouders van de vennootschap)   (410) (521)
       
Resultaat na belastingen (en totaalresultaat) per aandeel (en verwaterd aandeel) 6     (0,04) (0,06)
       Geconsolideerd mutatieoverzicht van het totaal eigen vermogen

          (x EUR 1.000)
                                                                                                 Gestort en opgevraagd kapitaal agio reserve Overige reserves Resultaat boekjaar Totaal
             
Balans per 1 januari 2019   924 3.093 (1.022) (875) 2.120
             
Resultaat na belastingen eerste halfjaar 2019         (521) (521)
Niet-gerealiseerde resultaten eerste halfjaar 2019       0 0 0
Totaal gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten eerste halfjaar 2019       0 (521) (521)
             
Transacties met aandeelhouders            
Resultaatbestemming 2018       (875) 875 0
Totaal transacties met aandeelhouders       (875) 875 0
             
Balans per 30 juni 2019   924 3.093 (1.897) (521) 1.599
             
Resultaat na belastingen tweede halfjaar 2019         (398) (398)
Niet-gerealiseerde resultaten tweede halfjaar 2019       0 0 0
Totaal gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten tweede halfjaar 2019       0 (398) (398)
             
 Balans per 31 december 2019   924 3.093 (1.897) (919) 1.201
             
Resultaat na belastingen eerste halfjaar 2020       0 (410) (410)
Niet-gerealiseerde resultaten eerste halfjaar 2020       0 0 0
Totaal gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten eerste halfjaar 2020       0 (410) (410)
             
Transacties met aandeelhouders            
Resultaatbestemming 2019       (919) 919 0
Totaal transacties met aandeelhouders       (919) 919 0
             
 Balans per 30 juni 2020   924 3.093 (2.816) (410) 791Geconsolideerd kasstroomoverzicht 

    (x EUR 1.000)
  Toelichting H1 2020 H1 2019
       
Kasstroom uit operationele activiteiten      
Resultaat voor belastingen   (410) (521)
Aanpassingen voor:      
       Afschrijvingen 4 93 92
       Rentelasten 7 8 0
Wijzigingen in werkkapitaal:      
        Mutatie handelsdebiteuren en overige vorderingen   (5) 18
        Mutatie Toevertrouwde middelen Stichting Derdengelden Ease2pay  5 (32) (32)
        Mutatie Verplichtingen Stichting derdengelden Ease2pay 8 35 52
         Mutatie handelscrediteuren en overige schulden 9 72 (86)
Kasstroom uit bedrijfsoperaties   (239) (477)
       
Betaalde rente   0 0
Betaalde belastingen   0 0
Totaal kasstroom uit operationele activiteiten   (239) (477)
       
Kasstroom uit investeringsactiviteiten      
Investeringen in immateriële activa   0 (25)
Investeringen in materiële vaste activa   0 (5)
Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten   0 (30)
       
Kasstroom uit financieringsactiviteiten      
Opname overbruggingsfinanciering aandeelhouder 7 239 0
Totaal kasstroom uit financieringsactiviteiten   239 0
       
Netto kasstroom   0 (507)
Netto liquide middelen per 1 januari   0 580
Netto liquide middelen per 30 juni   0 73


 

Toelichting op de financiële informatie halfjaar 2020

1.       Algemeen


Ease2pay N.V. (de “Vennootschap”) is een vennootschap statutair gevestigd aan de Marconistraat 16, 3029 AK te Rotterdam, met KvK nummer 16081306. De Vennootschap levert een betaaldienst die betalen goedkoper wil maken voor consumenten en winkeliers. Het transactieplatform maakt van iedere smartphone een pinterminal. Laat consumenten in één handeling bestellen, betalen en sparen zonder gebruik te maken van kassa’s of pinterminals.

De tussentijdse geconsolideerde financiële verslaggeving over het eerste halfjaar 2020 van Ease2pay N.V. omvat de Vennootschap en haar dochterondernemingen (tezamen te noemen de “Groep”).

De tussentijdse geconsolideerde verslaggeving over het eerste halfjaar 2020 is door de Raad van Bestuur opgesteld en vrijgegeven voor publicatie op 7 september 2020. Op de tussentijdse geconsolideerde verslaggeving over het eerste halfjaar 2020 zijn door de onafhankelijke accountant geen controle en/of beoordelingswerkzaamheden uitgevoerd.

2.       Gehanteerde grondslagen bij de opstelling van de tussentijdse geconsolideerde financiële overzichten

2.1. Algemeen


De tussentijdse geconsolideerde verslaggeving is opgesteld in overeenstemming met IAS 34 “Tussentijdse financiële verslaggeving” en bevat niet alle informatie die is vereist voor een volledige jaarrekening. De Tussentijdse financiële verslaggeving over het eerste halfjaar 2020 dient in combinatie met de jaarrekening 2019 van Ease2pay N.V. te worden gelezen, die beschikbaar is op www.ease2paynv.com.

De toegepaste grondslagen voor de waardering van activa en verplichtingen en resultaatbepaling zijn gelijk aan de waarderingsgrondslagen in de geconsolideerde jaarrekening 2019, tenzij nieuwe of gewijzigde IFRS-standaarden van toepassing zijn. De belangrijkste aannames en schattingen in de tussentijdse geconsolideerde financiële verslaggeving zijn op dezelfde wijze bepaald als in de geconsolideerde jaarrekening 2019. Tevens heeft de Groep beoordeeld in hoeverre de COVID-19 epidemie geen verdere invloed heeft op de aannames en schattingen voor het tussentijdse geconsolideerde financiële verslaggeving.

Alle bedragen luiden in duizenden Euro’s (EUR duizend), tenzij anders vermeld.

2.2. Continuïteit


Het resultaat in het eerste halfjaar 2020 is EUR 410 duizend negatief, in het eerste halfjaar 2019 was het resultaat EUR 521 duizend negatief. In 2019 heeft de Groep een kredietfaciliteit verkregen van EUR 650 duizend, waarvan tot en met 30 juni 2021 gelden getrokken kunnen worden. Op 30 juni 2020 kan de Groep nog EUR 122 duizend van deze faciliteit gebruiken, EUR 528 duizend is reeds opgenomen. Exclusief de mutaties van de gelden inzake Stichting Beheer Derdengelden Ease2pay, bedragen de operationele kasstromen van de Groep EUR 242 duizend negatief (eerste halfjaar 2019 EUR 497 duizend negatief). Deze operationele kasstroom werd negatief beïnvloed door de lagere kasstroom als gevolg van een lager transactievolume door de COVID-19 epidemie en positief als gevolg van het gebruik van de NOW 1.0 regeling en van betalingsuitstel van loonheffing door de Nederlandse overheid (toename van Handelsschulden en overige schulden).

Zie het Halfjaarlijks bestuursverslag 2020 waarin in “2. Stand van zaken liquide middelen op 30 juni 2020, COVID-19 en continuïteit van de onderneming” en “4. Voornaamste risico’s en onzekerheden voor 2020” waarin verder wordt ingegaan op ontwikkelingen ten aanzien van de continuïteit.

2.3. Nieuwe of gewijzigde IFRS-standaarden en -interpretaties in 2020


De beperkte aanpassingen van de IFRS standaarden inzake: (i) “Amendments to References to the Conceptual Framework in IFRS Standards” voor diverse IFRS standaarden en interpretaties, (ii) “Definitie van materieel belang”, waarvoor IAS 1 “Presentatie van de jaarrekening” en IAS 8 “Grondslagen voor financiële verslaggeving, schattingswijzigingen en fouten” zijn aangepast, (iii) “Rentebenchmarkhervorming” voor de IFRS standaarden die betrekking hebben op financiële instrumenten (IFRS 7, IFRS 9 en IAS 39) en (iv) “Definitie van een bedrijf” in IFRS 3 “Bedrijfscombinaties” hebben geen invloed op het resultaat en het vermogen van de Groep.

3.       Schattingen


De opstelling van tussentijdse geconsolideerde financiële verslaggeving vereist oordeelsvorming door de directie. De directie maakt hiervoor schattingen en veronderstellingen die van invloed zijn op de toepassing van grondslagen voor financiële verslaggeving en de gerapporteerde waarde van activa en verplichtingen en de omvang van baten en lasten. De werkelijke uitkomsten kunnen van deze schattingen afwijken. De belangrijkste aannames en schattingen in de tussentijdse geconsolideerde financiële verslaggeving zijn op dezelfde wijze bepaald als in de geconsolideerde jaarrekening 2019.     

4.       Immateriële activa


De immateriële activa dalen met EUR 92 duizend door afschrijvingen. Het lagere transactievolume in het eerste halfjaar 2020 als gevolg van COVID-19 epidemie en de toekomstige schattingen voor het transactievolume is verwerkt in een test voor bijzondere waardevermindering. Tevens zijn de gevolgen van de COVID-19 epidemie voor het transactievolume en de toekomstige schattingen voor het transactievolume in het scenario waarin alleen wordt uitgegaan van de groei van de huidige parkeertransacties. Op basis van deze herziene schattingen blijft de Groep in staat om uit het voorzichtige scenario met alleen parkeertransacties een positieve kasstroom te kunnen genereren. Derhalve is geconcludeerd dat de realiseerbare waarde hoger is dan de boekwaarde.

5.       Liquide middelen


De Vennootschap beschikt per 30 juni 2020 over nihil aan liquide middelen (nihil per 31 december 2019).  Per 30 juni 2020 heeft de Groep de mogelijkheid om EUR 122 duizend op te nemen uit haar kredietfaciliteit (die eindigt op 30 juni 2021).

Bij de Stichting Derdengelden Ease2pay wordt EUR 344 duizend (31 december 2019: EUR 312 duizend) ter bewaring aangehouden en staat derhalve niet ter vrije beschikking van de Groep.

6.       Resultaat per aandeel

Het resultaat per aandeel is bepaald op basis 9.239.998 geplaatste aandelen geplaatst (31 december 2019: 9.239.998). In het eerste halfjaar zijn er geen aandelen uitgegeven.

7.       Rentedragende schulden


In het eerste halfjaar van 2020 heeft de Groep EUR 239 duizend opgenomen van haar kredietfaciliteit en is de schuld met EUR 8 duizend verhoogd voor de interestlasten. Hierdoor bedragen de rentedragende schulden per 30 juni 2020 EUR 528 duizend bedragen. De einddatum van de kredietfaciliteit van EUR 650 duizend groot exclusief opgelopen rente van de faciliteit is 30 juni 2021 en derhalve zijn deze als kortlopende schulden geclassificeerd op 30 juni 2020.

8.       Verplichtingen Stichting Beheer Derdengelden Ease2pay


Onder de kortlopende schulden zijn opgenomen de verplichting van de Stichting Derdengelden Ease2pay voor EUR 173 duizend (per 31 december 2019: EUR 144 duizend) aan toevertrouwde gelden derden en EUR 179 duizend (per 31 december 2019: EUR 173 duizend) aan verplichtingen die nog moeten worden uitbetaald aan de partijen waarvoor Ease2pay als betaaldienstverlener optreedt.

9.       Handelscrediteuren en overige verplichtingen


De toename van de handelscrediteuren en overige verplichting is voornamelijk het gevolg van de bijzondere uitstelregeling van de Nederlandse overheid voor de betaling van Loonbelasting.

10.   Segment informatie en Opbrengsten


Segment informatie

Het uitgangspunt van segment rapportage is dat de Chief Operating Decision Maker (“CODM”) de segment informatie periodiek beoordeeld. De Groep heeft de Directie geïdentificeerd als de CODM. Het businessmodel van de Groep leidt ertoe dat sprake is van één operationeel segment.

De Directie stuurt de Groep als één segment aan aangezien de betaaldiensten voor parkeren en tanken zijn gerelateerd aan het platform. Het management beoordeelt de prestaties van de Groep tevens op basis van de prestaties van het platform. De segmentinformatie is gelijk aan de geconsolideerde cijfers die in deze jaarrekening zijn opgenomen, in verband met de beperkte omvang van het operationele en rapportage segment. De Groep verkeert in een scale up fase en waarbij een strikt kostenbeheer essentieel is. De Directe beoordeelt de operationele kosten die direct tot uitgaven leiden in relatie tot de potentiële opbrengsten die hieruit voortvloeien:

    (x €1.000)
    H1 2020  H1 2019
Kosten van uitbesteed werk en andere externe kosten   (112) (134)
Personeelsbeloningen   (127) (252)
Overige bedrijfskosten   (154) (134)
Totaal   (393) (520)
       
Opbrengsten   84 91

Opbrengsten

De Groep verricht al haar activiteiten met de operaties van het betaalplatform. Voor het gebruik van het betaalplatform worden fees aan klanten in rekening gebracht. De volgende fees volgen uit het gebruik van het betaalplatform:

 • Settlement fees zijn transactievergoedingen van merchants en worden veelal uitgedrukt in een percentage van de transactiewaarde.
 • Processing fees zijn vergoedingen die worden betaald door de merchants voor het gebruik van het betaalplatform.
 • Overige opbrengsten bevatten andere fees die volgen uit het gebruik van het betaalplatform.

De volledige opbrengsten van EUR 84 duizend (eerste halfjaar 2019: EUR 91 duizend) zijn in Nederland gerealiseerd.

De opbrengsten van de Groep zijn als volgt onder te verdelen:

    (x €1.000)
    H1 2020  H1 2019
Settlement fees   50 49
Processing fees   27 37
Overige opbrengsten   7 5
Totaal   84 91

De activiteiten bevinden zich in een scale up fase en de opbrengsten zullen naar verwachting in de toekomst verder stijgen, uiteraard afhankelijk van de ontwikkeling van de COVID-19 epidemie.

11.   Transacties met verbonden partijen


De belangrijkste transacties met verbonden partijen waren:

 • Opname van EUR 247 duizend van de kredietfaciliteit die door de grootaandeelhouder is verstrekt.
 • Transacties met de leden van de Raad van Bestuur en van de Raad van Commissarissen bestaan alleen uit de reguliere beloning.

In het eerste halfjaar 2020 hebben geen andere materiële of bijzondere transacties met verbonden partijen plaatsgevonden.

12.   Gebeurtenissen na balansdatum

Tot en met 6 september heeft de Groep EUR 37 duizend opgenomen van haar kredietfaciliteit. Per 6 september bedraagt het opgenomen bedrag van de kredietfaciliteit EUR 565 duizend.

13.   Bestuurdersverklaring


Naar de mening van de directie, bevat deze tussentijdse geconsolideerde financiële verslaggeving alle informatie die noodzakelijk is voor een getrouwe weergave van de activa, de passiva, de financiële positie en het resultaat van Ease2pay N.V. en geeft het halfjaarlijks bestuursverslag een getrouw overzicht van de informatie zoals vereist in artikel 5:25d leden 8 en 9 van de Wet op het financieel toezicht.

Rotterdam, 7 september 2020

Gijs J. van Lookeren Campagne
Jan H.L. Borghuis
De Raad van Bestuur van Ease2pay N.V.

Bijlage

Primary Logo

GlobeNewsWire

GlobeNewswire, a Nasdaq company, is one of the world's largest newswire distribution networks, specializing in the delivery of corporate press releases financial disclosures and multimedia content to the media, investment community, individual investors and the general public.