AEGON
AEGON
- EUR (-)
- 15 min. vertraagde - Euronext Amsterdam
Open: -
Verschil: -
Volume: -
Laag: -
Hoog: -
Hoog - Laag: -
Type: Aandelen
Ticker: AGN
ISIN: NL0000303709

Aegon rapporteert resultaten over tweede kwartaal 2021

 • 55

Koersgevoelige Informatie:

Vooruitgang met bereiken van strategische prioriteiten en financiële doelstellingen maakt verhoging van dividend mogelijk

 • Nettoresultaat van EUR 849 miljoen over het tweede kwartaal van 2021 weerspiegelt een sterk operationeel resultaat en een positief fair value resultaat op beleggingen door gunstige marktontwikkelingen
 • Alle onderdelen hebben bijgedragen aan de stijging van het operationeel resultaat met 62% vergeleken met het tweede kwartaal van 2020 tot EUR 562 miljoen; deze stijging is vooral het gevolg van kostenbesparingen, gestegen fee inkomsten door hogere aandelenmarkten, en normalisering van de claimontwikkeling in de VS
 • Liquide kapitaal op de Holding neemt toe tot EUR 1,4 miljard, en blijft daarmee in de bovenste helft van de gewenste bandbreedte. Kapitaalratio’s van de drie belangrijkste business units liggen boven de operationele niveaus. De Solvency II ratio voor de Groep stijgt met 14%-punten tot 208%
 • In de VS is Aegon een uitkoopprogramma gestart voor variable annuities en wordt het dynamic hedging programma uitgebreid om kapitaal vrij te maken en de voorspelbaarheid van de kapitaalgeneratie te vergroten
 • Het interim-dividend neemt met EUR 0,02 toe tot EUR 0,08 per gewoon aandeel en weerspiegelt de goede vooruitgang die is geboekt met onze strategische prioriteiten en financiële doelstellingen

Toelichting van Lard Friese, voorzitter Raad van Bestuur

“Ik ben tevreden met de goede vooruitgang die we hebben geboekt met onze strategische en financiële transformatie in het tweede kwartaal van 2021. Het herstel van de economie – ondersteund door een toenemende vaccinatiegraad – heeft bijgedragen aan onze resultaten.

Het operationeel resultaat is met 62% gestegen tot EUR 562 miljoen door gestegen fee inkomsten als gevolg van gunstige aandelenmarktontwikkelingen, normalisering van de claimontwikkeling in de VS en kostenbesparingen. We hebben goede vooruitgang geboekt met het uitvoeren van ons kostenbesparingsprogramma. Dit heeft tot en met het tweede kwartaal geresulteerd in een vermindering van de relevante kostenbasis met EUR 220 miljoen op jaarbasis. Dit versterkt ons vertrouwen dat we in staat zijn om onze doelstelling waar te maken om eind 2023 EUR 400 miljoen aan kosten te besparen.

Door productinnovaties te introduceren, de distributiemogelijkheden uit te breiden en de klantenservice te verbeteren, hebben we groei bereikt bij onze Strategische Assets. We hebben in ons Amerikaanse levenbedrijf een groei van de productie met dubbele cijfers gerealiseerd, terwijl we met de pensioenplannen voor het middensegment in de VS opnieuw een sterk kwartaal hadden. De netto-stortingen op ons pensioenplatform in het Verenigd Koninkrijk zijn bijna verdubbeld. In Nederland bleef de groei sterk, met recordniveaus aan geadministreerde hypotheken en geadministreerd vermogen in onze PPI.

Aegon Asset Management heeft zijn groei voortgezet, met opnieuw positieve netto-stortingen voor derden doordat er veel vraag is naar onze producten, zowel bij Aegon Asset Management als bij onze Chinese joint venture AIFMC. In onze ESG-portefeuille heeft Aegon Asset Management samen met zijn partners in de VS investeringen gefinancierd in sociale huurwoningen en huurwoningen in het middensegment. Dit komt ten goede aan onze lokale gemeenschappen.

In juli hebben we een uitkoopprogramma gelanceerd met een eenmalige betaling aan klanten die bereid zijn hun variable annuity polis te beëindigen. Door dit uitkoopprogramma wordt Transamerica minder gevoelig voor ontwikkelingen op financiële markten. De resterende variable annuities portefeuille gaan we dynamic hedgen voor aandelenmarkt- en renterisico. Daarmee creëren we waarde doordat kapitaal vrijkomt onder voorwaarden waarvan wij denken dat die aantrekkelijker zijn dan andere alternatieven. Bovendien neemt de voorspelbaarheid toe van het kapitaal dat we genereren.

De vooruitgang die we boeken met onze strategisch prioriteiten en financiële doelstellingen geeft ons vertrouwen om ons dividend sneller te kunnen verhogen richting onze doelstelling voor 2023 van rond de EUR 0,25 per gewoon aandeel. Daarom kondigen we een verhoging van ons interim-dividend aan met EUR 0,02 tot EUR 0,08 per gewoon aandeel. Verder is onze balans zo sterk dat we een nieuwe stap kunnen zetten om onze schuldpositie te verbeteren en kondigen we aan dat we dit jaar USD 250 miljoen aan perpetuals zullen aflossen.

Graag wil ik onze 22,000 medewerkers bedanken die, ondanks de voortdurende pandemie en alle veranderingen, onze strategische en operationele plannen hebben uitgevoerd in het tweede kwartaal.”

Aanvullende informatie

Voor het officiële Engelstalige persbericht verwijzen wij naar de corporate website.

Presentatie

De presentatie is beschikbaar op aegon.com vanaf 7:30 a.m. uur CET.

Financial Supplement

Aegon’s 2Q 2021 Financial Supplement en overige documenten zijn beschikbaar op aegon.com.

Conference call

9:00 a.m. CET

Audio webcast op aegon.com

Inbelnummer

Nederland: +31 20 703 8211
Passcode: 7326631

Twee uur na de conference call is een audio-opname beschikbaar op aegon.com.

Publicatiedatum resultaten 2021

3Q 2021 Resultaten – 11 november 2021

Over Aegon

Aegon’s geschiedenis gaat meer dan 175 jaar terug – tot de eerste helft van de negentiende eeuw. Inmiddels is Aegon uitgegroeid tot een internationale onderneming met activiteiten in Noord- en Zuid-Amerika, Europa en Azië. Als aanbieder van levensverzekeringen, pensioenen en vermogensbeheer behoort het bedrijf tot de toonaangevende financiële dienstverleners ter wereld. Aegon heeft een duidelijke doelstelling mensen in staat te stellen zelf bewust keuzes te maken voor een gezonde financiële toekomst. Meer informatie op aegon.com.

Rapportage niet volgens IFRS-EU-maatstaven

In dit document zijn verschillende maatstaven opgenomen die niet behoren tot de algemene waarderingsgrondslagen (IFRS-EU): operationeel resultaat vóór belastingen en beïnvloedbare kosten. Deze niet-IFRS-EU maatstaven wordt berekend door Aegon’s joint ventures en geassocieerde deelnemingen proportioneel mee te consolideren. Voor de reconciliatie van operationeel resultaat voor belastingen maatstaf naar de best vergelijkbare IFRS-EU maatstaf zie de notes bij het persbericht (uitsluitend beschikbaar in het Engels). Beïnvloedbare kosten zijn kosten die onderdeel zijn van het operationeel resultaat, exclusief uitgestelde acquisitiekosten, kosten van joint ventures en geassocieerde deelnemingen en kosten gerelateerd aan onze bedrijfsvoering in CEE. Aegon is van mening dat deze niet-IFRS-EU maatstaven, tezamen met de IFRS-EU gegevens, zinvolle aanvullende informatie verschaffen in de onderliggende operationele resultaten van Aegon’s activiteiten, alsmede in de financiële maatstaven die de directie van Aegon gebruikt om haar activiteiten aan te sturen.

Belangrijke noot met betrekking tot toekomstgerichte verklaringen

De in dit document opgenomen mededelingen, voor zover geen historische feiten, zijn ‘toekomstgerichte verklaringen’ als bedoeld in de Amerikaanse Private Securities Litigation Reform Act uit 1995. De volgende woorden duiden op dergelijke toekomstgerichte verklaringen: nastreven, geloven, schatten, beogen, van plan zijn, kunnen, verwachten, voorspellen, ramen, rekenen op, voornemen, voortzetten, willen, voorzien, zou moeten, zal kunnen, is overtuigd, zullen en soortgelijke uitdrukkingen, voor zover betrekking hebbend op Aegon. Deze mededelingen zijn geen garanties voor toekomstige resultaten en omvatten risico’s, onzekerheden en aannames die moeilijk zijn te voorspellen. Aegon acht zich niet gehouden om enige toekomstgerichte verklaring publiekelijk te herzien of bij te stellen. Lezers dienen niet te zeer te vertrouwen op dergelijke toekomstgerichte verklaringen, die slechts verwachtingen ten tijde van het samenstellen van dit bericht weergeven. De werkelijk behaalde resultaten kunnen materieel verschillen van de in de toekomstgerichte verklaringen uitgesproken verwachtingen als gevolg van verschillende risico’s en onzekerheden, zoals onder meer:

 • wijzigingen van de algemene economische en/of politieke omstandigheden, met name in de Verenigde Staten, Nederland en het Verenigd Koninkrijk;
 • veranderingen op de financiële markten, waaronder begrepen de opkomende markten, bijvoorbeeld met betrekking tot:
  • de frequentie en omvang van wanbetaling in Aegon’s vastrentende beleggingsportefeuilles;
  • het effect op de financiële markten van faillissementen en/of bijstelling van gerapporteerde resultaten in het bedrijfsleven en de daarmee verband houdende waardedaling van aandelen en schuldpapieren; en
  • het effect van dalende kredietwaardigheid in bepaalde beleggingen uitgegeven door de publieke sector en de daarmee verband houdende waardedaling van aangehouden beleggingen in de publieke sector.
 • veranderingen in de prestaties van Aegon’s beleggingsportefeuille en dalende kredietwaardigheidsratings van zijn tegenpartijen;
 • verlaging van een of meer ratings van Aegon door een of meer kredietbeoordelingsbureaus en het eventuele negatieve effect daarvan op de mogelijkheden kapitaal op te halen en op Aegon’s liquiditeit en financiële situatie;
 • verlaging van de beoordeling van de solvabiliteit van Aegon’s verzekeringsdochters en het eventuele negatieve effect daarvan op geboekte premies, polisverlenging en winstgevendheid en liquiditeit van Aegon’s verzekeringsdochters;
 • het effect van Solvency II vereisten en van andere regelgeving in andere jurisdicties met betrekking tot kapitaalvereisten;
 • veranderingen die de rentestanden beïnvloeden en aanhoudende lage rentestanden of snel veranderende rentestanden;
 • veranderingen die invloed hebben op de wisselkoersen, in het bijzonder de EUR/USD en EUR/GBP wisselkoersen;
 • veranderingen in de beschikbaarheid van, en de kosten gemoeid met, bronnen van liquiditeit zoals krediet van banken en de kapitaalmarkten, alsmede de omstandigheden op de kredietmarkten in het algemeen, zoals veranderingen in de kredietwaardigheid van tegenpartijen;
 • toenemende concurrentie in de Verenigde Staten, Nederland, het Verenigd Koninkrijk en de opkomende markten;
 • catastrofes, veroorzaakt door natuur of door de mens, zoals bijvoorbeeld overmacht, terrorisme, oorlogshandelingen en pandemieen, die resulteren in significante verliezen en die Aegon’s bedrijfsvoering significant kunnen ondermijnen;
 • de frequentie en omvang van verzekerde schadegevallen;
 • veranderingen die van invloed zijn op het langlevenrisico, kortlevenrisisico, invaliditeitsrisico, verval en andere factoren die de winstgevendheid van Aegon’s verzekeringsproducten kunnen beïnvloeden;
 • Aegon’s verwachte resultaten zijn afhankelijk van complexe wiskundige modellen die gebruikt worden voor berekeningen ten aanzien van de financiële markten, het kortlevenrisico, het langlevenrisico, alsmede andere dynamische systemen die onderhevig zijn aan schokken en volatiliteit. Indien aannames of de modellen, ondanks alle controles om de accuraatheid te waarborgen, later onjuist blijken, is het mogelijk dat resultaten van verwachtingen afwijken;
 • het effect van herverzekeraars waar Aegon significante risico’s heeft ondergebracht die niet kunnen voldoen aan hun betalingsverplichtingen;
 • veranderingen in het gedrag van klanten en de publieke opinie in het algemeen met betrekking tot, onder meer, het soort producten dat Aegon verkoopt, daaronder begrepen in wet- en regelgeving of de commerciële noodzaak om te voldoen aan veranderende verwachtingen van klanten;
 • het succes van nieuwe producten en distributiekanalen;
 • vanwege complexe transacties binnen Aegon’s bedrijfsvoering die sterk afhankelijk zijn van een correcte werking van informatietechnologie, kunnen operationele risico’s zoals onderbreking of uitval van een computersysteem of een bedreiging van de informatiesystemen, data lekken, cyber aanvallen, menselijke fouten, het gebrek aan bescherming van persoonlijke gegevens, wijzigingen in operationele procedures of inadequaat toezicht onder meer met betrekking tot derde partijen met wie Aegon zaken doet invloed hebben op de bedrijfsvoering, de reputatie en daarmee verband houdend een negatief effect op Aegon’s cash flows en bedrijfsresultaten hebben;
 • het effect van overnames en desinvesteringen, herstructureringen, beëindiging van producten en andere eenmalige gebeurtenissen, zoals het succes van de integratie van overnames en het behalen van verwachte resultaten en synergieën van overnames;
 • Aegon’s onvermogen om uitgesproken resultaatsverwachtingen, efficiencyverbeteringen of andere initiatieven waar te maken om kosten te besparen, en het cashoverschot, de omvang van het vreemd vermogen en de vrije kasstromen te managen.
 • veranderingen in het beleid van centrale banken en/of overheden;
 • rechtszaken en maatregelen van toezichthouders waardoor Aegon verplicht wordt substantiële schadebetalingen te doen of Aegon’s werkwijze te veranderen;
 • veranderingen op het gebied van concurrentie, wetgeving, toezicht of belastingwetgeving die de winstgevendheid en kosten voor distributie van of vraag naar Aegon’s producten beïnvloeden;
 • gevolgen van het daadwerkelijk of eventueel (gedeeltelijk) opbreken van de eurozone, gevolgen van een vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie en de mogelijke gevolgen van het vertrek van andere lidstaten uit de Europese Unie;
 • veranderingen in wet- en regelgeving, met name die welke Aegon’s activiteiten, het vermogen om medewerkers op sleutelposities aan te nemen en aan te houden, belastingpositie van Aegon’s bedrijven, het productaanbod en de aantrekkelijkheid van bepaalde producten voor klanten kunnen beïnvloeden;
 • veranderingen van het toezichtregime met betrekking tot de pensioen-, beleggings- en verzekeringsbedrijfstakken in de markten waarin Aegon actief is;
 • (voorstellen voor) standaarden van supranationale organisaties, zoals de Financial Stability Board en de International Association of Insurance Supervisors, of veranderingen van dergelijke standaarden, die van invloed kunnen zijn op de financiële toezichtregelgeving op regionaal (zoals EU), nationaal of, met betrekking tot de Verenigde Staten op federaal of statelijk niveau, of de toepassing daarvan op Aegon, met inbegrip van de aanwijzing van Aegon tot Global Systemically Important Insurer (G-SII); en
 • veranderingen in regelgeving op het gebied van verslaggeving of een verandering door Aegon in het toepassen van dergelijke regelgeving, vrijwillig of anderszins, die invloed kunnen hebben op Aegon’s gerapporteerde resultaten, eigen vermogen en de wettelijke kapitaalsvereisten.

Dit persbericht bevat informatie die kwalificeert, of mogelijk kwalificeert, als voorwetenschap in de zin van Artikel 7(1) van de Europese Verordening marktmisbruik (596/2014). Nadere details over mogelijke risico’s en onzekerheden die de vennootschap aangaan, zijn beschreven in de documenten die bij de Autoriteit Financiële Markten en de Securities and Exchange Commission zijn ingediend, waaronder het Annual Report. Deze toekomstgerichte verklaringen betreffen de periode vanaf de datum van dit document. Tenzij dat vereist is onder geldende wet- of regelgeving, is de onderneming niet gehouden om enige nieuwe of gewijzigde inzichten bekend te maken ten aanzien van de hierin gebruikte toekomstgerichte verklaringen of ten aanzien van de feiten of omstandigheden die aanleiding geven tot dergelijke verklaringen.

Alle vergelijkingen in dit persbericht zijn gemaakt ten opzichte van 2Q 2020, tenzij anders vermeld.

Business Wire
Business Wire, gekocht door Berkshire Hathaway in 2006, is marktleider op het gebied van commerciële nieuwsdistributie. Wereldwijd vertrouwen duizenden bedrijven op Business Wire voor het distribueren van hun Press releases, wettelijke documenten, foto's en multimedia naar journalisten, financiële experts, investeerders, regelgevende instanties en consumenten.