AEGON
AEGON
- EUR (-)
- 15 min. vertraagde - Euronext Amsterdam
Open: -
Verschil: -
Volume: -
Laag: -
Hoog: -
Hoog - Laag: -
Type: Aandelen
Ticker: AGN
ISIN: NL0000303709

Aegon rapporteert resultaten over derde kwartaal 2021

 • 37

Voor het officiële Engelstalige persbericht verwijzen wij naar de corporate website.

Den Haag, 11 november, 2021 - Consistente uitvoering van strategie voortgezet; resultaten beïnvloed door ongunstige sterftecijfers

 • Nettoverlies van EUR 60 miljoen door een eenmalige last van EUR 470 miljoen door managementmaatregelen om kapitaal vrij te maken en de voorspelbaarheid van de kapitaalgeneratie uit Amerikaanse variable annuities te vergroten; dit is in lijn met een eerder afgegeven verwachting
 • Operationeel resultaat gedaald met 16% vergeleken met het derde kwartaal van 2020 tot EUR 443 miljoen; gestegen fee inkomsten door hogere aandelenmarkten en een positieve bijdrage door groei van het bedrijf werden meer dan tenietgedaan door ongunstige claimontwikkeling in de VS – vooral veroorzaakt door COVID-19 en een hogere gemiddelde omvang van de claims        
 • Liquide kapitaal op de Holding gedaald tot EUR 961 miljoen, doordat EUR 192 miljoen aan dividend is uitgekeerd aan aandeelhouders en Aegon’s schulden met EUR 212 miljoen zijn verminderd
 • Kapitaalratio’s van de drie belangrijkste business units gehandhaafd boven de operationele niveaus; Solvency II ratio voor de Groep stijgt tot 209%

Toelichting van Lard Friese, voorzitter Raad van Bestuur
“In het derde kwartaal van 2021 hebben we onze transformatie voortgezet door vooruitgang te boeken met onze financiële en strategische initiatieven. Het resultaat in vrijwel al onze bedrijfsonderdelen is verbeterd, mede doordat we ons operationele verbeterplan systematisch hebben uitgevoerd. Dit werd echter teniet gedaan door hogere sterftecijfers in de Verenigde Staten.

Het operationeel resultaat weerspiegelt de daling van onze relevante kostenbasis die we tot nu toe hebben gerealiseerd. We blijven op schema om onze doelstelling te realiseren om eind 2023 EUR 400 miljoen aan kosten te besparen. Tot nu toe hebben we 684 van de 1.200 verbeterplannen uitgevoerd, waarvan de meerderheid initiatieven betreft om kosten te besparen. Het effect van groei-initiatieven is zichtbaar in de resultaten van Strategic Assets en van onze groeimarkten. Aegon Asset Management heeft opnieuw, nu al meer dan negen jaar, positieve netto-stortingen voor derden laten zien.

Het proactieve beheer van onze Financial Assets hebben we voortgezet. In het derde kwartaal hebben we een uitkoopprogramma gelanceerd met een eenmalige betaling aan klanten die bereid zijn hun variable annuity polis te beëindigen. Klanten hebben positief gereageerd op dit initiatief, zoals blijkt uit het feit dat eind september 8% van de polishouders het aanbod had aangenomen. Daarnaast zijn de geboden garanties in de resterende variable annuity portefeuille sinds het einde van het derde kwartaal volledig afgedekt voor aandelen- en renterisico. Daarmee daalt onze economische gevoeligheid voor financiële markten.

Voor onze activiteiten op het gebied van langdurige zorg hebben we al toestemming gekregen om tariefsverhogingen door te voeren van bij elkaar meer dan USD 300 miljoen. We verwachten nu voor in totaal USD 450 miljoen aan tariefsverhogingen te kunnen doorvoeren. Dit onderstreept het succes van ons actieve beheer van deze activiteiten. Daarnaast hebben we in de VS en in Nederland een aantal extra managementmaatregelen genomen om ons risicoprofiel te verbeteren, een sterke balans te behouden en de waarde van onze portefeuille te vergroten.

Terwijl we goede vooruitgang boeken met de uitvoering van onze strategische en financiële initiatieven, werd ons Amerikaanse levenbedrijf geconfronteerd met ongunstige sterftecijfers, die voor een deel het gevolg zijn van COVID-19. We verwachten dat de impact van COVID-19 op termijn zal verdwijnen. Een hogere gemiddelde omvang van de claims droeg ook bij aan de sterfte-uitkomst dit kwartaal. We bereiden management maatregelen voor om de invloed te verminderen van de volatiliteit in de sterftecijfers in de Verenigde Staten.

We realiseren ons heel goed dat Aegon een rol speelt in de maatschappij als geheel. Daarom werken we hard aan ons beleid voor duurzaamheid en verantwoord beleggen. Afgelopen week hebben we aangekondigd dat Aegon’s beleggingen voor eigen rekening en risico per 2050 CO2 neutraal zullen zijn, met een tussentijdse doelstelling voor 2025. Voorafgaand aan COP26 heeft Aegon UK, samen met Aegon Asset Management, zijn innovatieve Global Sustainable Sovereign Bond Fund gelanceerd. Dit fonds belegt in die landen die het meeste vooruitgang boeken met betrekking tot de United Nations Sustainable Development Goals en biedt klanten met een pensioen via de werkgever de mogelijkheid om hun beleggingen in lijn te brengen met de doelstelling van een eerlijke en duurzame toekomst.

Tenslotte wil ik, terugkijkend op het derde kwartaal, even stilstaan bij onze 22,000 medewerkers, die een drijvende kracht zijn achter Aegon’s transformatie. De pandemie heeft niet alleen de manier waarop wij werken fundamenteel veranderd, maar ook de manier waarop wij met onze stakeholders omgaan – op alle niveaus binnen de organisatie. Onze manier van samenwerken mag dan zijn veranderd, Onze manier van samenwerking mag dan zijn veranderd, onze medewerkers blijven alles in het werk stellen om Aegon te transformeren in een goed presenterende organisatie.

Alle vergelijkingen in dit persbericht zijn gemaakt ten opzichte van 3Q 2020, tenzij anders vermeld.

Media relations Investor relations Conference call inclusief Q&A (9:00 a.m. CET)
Dick Schiethart Jan Willem Weidema Audio webcast op aegon.com
+31 (0) 70 344 8821
gcc@aegon.com
+31 (0) 70 344 8028
ir@aegon.com
Nederland: +31 20 703 8259
Passcode: 9702174

Aanvullende informatie

Presentatie
De presentatie is beschikbaar op aegon.com vanaf 7:30 a.m. uur CET.

Supplementen
Aegon’s 3Q 2021 Financial Supplement en overige documenten zijn beschikbaar op aegon.com.

Conference call
9:00 a.m. CET

Audio webcast op aegon.com

Inbelnummer
Nederland: +31 20 703 8259
Passcode: 9702174

Twee uur na de conference call is een audio-opname beschikbaar op aegon.com.

Publicatiedatum resultaten 2021

4Q 2021 Resultaten – 9 februari 2022

Over Aegon

Aegon’s geschiedenis gaat meer dan 175 jaar terug – tot de eerste helft van de negentiende eeuw. Inmiddels is Aegon uitgegroeid tot een internationale onderneming met activiteiten in Noord- en Zuid-Amerika, Europa en Azië. Als aanbieder van levensverzekeringen, pensioenen en vermogensbeheer behoort het bedrijf tot de toonaangevende financiële dienstverleners ter wereld. Aegon heeft een duidelijke doelstelling mensen in staat te stellen zelf bewust keuzes te maken voor een gezonde financiële toekomst. Meer informatie op aegon.com.

Rapportage niet volgens IFRS-EU-maatstaven
In dit document zijn verschillende maatstaven opgenomen die niet behoren tot de algemene waarderingsgrondslagen (IFRS-EU): operationeel resultaat vóór belastingen en beïnvloedbare kosten. Deze niet-IFRS-EU maatstaven wordt berekend door Aegon’s joint ventures en geassocieerde deelnemingen proportioneel mee te consolideren. Voor de reconciliatie van operationeel resultaat voor belastingen maatstaf naar de best vergelijkbare IFRS-EU maatstaf zie de notes bij het persbericht (uitsluitend beschikbaar in het Engels). Beïnvloedbare kosten zijn kosten die onderdeel zijn van het operationeel resultaat, exclusief uitgestelde acquisitiekosten, kosten van joint ventures en geassocieerde deelnemingen en kosten gerelateerd aan onze bedrijfsvoering in CEE. Aegon is van mening dat deze niet-IFRS-EU maatstaven, tezamen met de IFRS-EU gegevens, zinvolle aanvullende informatie verschaffen in de onderliggende operationele resultaten van Aegon’s activiteiten, alsmede in de financiële maatstaven die de directie van Aegon gebruikt om haar activiteiten aan te sturen.

Belangrijke noot met betrekking tot toekomstgerichte verklaringen
De in dit document opgenomen mededelingen, voor zover geen historische feiten, zijn ‘toekomstgerichte verklaringen’ als bedoeld in de Amerikaanse Private Securities Litigation Reform Act uit 1995. De volgende woorden duiden op dergelijke toekomstgerichte verklaringen: nastreven, geloven, schatten, beogen, van plan zijn, kunnen, verwachten, voorspellen, ramen, rekenen op, voornemen, voortzetten, willen, voorzien, zou moeten, zal kunnen, is overtuigd, zullen en soortgelijke uitdrukkingen, voor zover betrekking hebbend op Aegon. Deze mededelingen zijn geen garanties voor toekomstige resultaten en omvatten risico’s, onzekerheden en aannames die moeilijk zijn te voorspellen. Aegon acht zich niet gehouden om enige toekomstgerichte verklaring publiekelijk te herzien of bij te stellen. Lezers dienen niet te zeer te vertrouwen op dergelijke toekomstgerichte verklaringen, die slechts verwachtingen ten tijde van het samenstellen van dit bericht weergeven. De werkelijk behaalde resultaten kunnen materieel verschillen van de in de toekomstgerichte verklaringen uitgesproken verwachtingen als gevolg van verschillende risico’s en onzekerheden, zoals onder meer:

 • wijzigingen van de algemene economische en/of politieke omstandigheden, met name in de Verenigde Staten, Nederland en het Verenigd Koninkrijk;
 • veranderingen op de financiële markten, waaronder begrepen de opkomende markten, bijvoorbeeld met betrekking tot:
  • de frequentie en omvang van wanbetaling in Aegon’s vastrentende beleggingsportefeuilles;
  • het effect op de financiële markten van faillissementen en/of bijstelling van gerapporteerde resultaten in het bedrijfsleven en de daarmee verband houdende waardedaling van aandelen en schuldpapieren; en
  • het effect van dalende kredietwaardigheid in bepaalde beleggingen uitgegeven door de publieke sector en de daarmee verband houdende waardedaling van aangehouden beleggingen in de publieke sector.
 • veranderingen in de prestaties van Aegon’s beleggingsportefeuille en dalende kredietwaardigheidsratings van zijn tegenpartijen;
 • verlaging van een of meer ratings van Aegon door een of meer kredietbeoordelingsbureaus en het eventuele negatieve effect daarvan op de mogelijkheden kapitaal op te halen en op Aegon’s liquiditeit en financiële situatie;
 • verlaging van de beoordeling van de solvabiliteit van Aegon’s verzekeringsdochters en het eventuele negatieve effect daarvan op geboekte premies, polisverlenging en winstgevendheid en liquiditeit van Aegon’s verzekeringsdochters;
 • het effect van Solvency II vereisten en van andere regelgeving in andere jurisdicties met betrekking tot kapitaalvereisten;
 • veranderingen die de rentestanden beïnvloeden en aanhoudende lage rentestanden of snel veranderende rentestanden;
 • veranderingen die invloed hebben op de wisselkoersen, in het bijzonder de EUR/USD en EUR/GBP wisselkoersen;
 • veranderingen in de beschikbaarheid van, en de kosten gemoeid met, bronnen van liquiditeit zoals krediet van banken en de kapitaalmarkten, alsmede de omstandigheden op de kredietmarkten in het algemeen, zoals veranderingen in de kredietwaardigheid van tegenpartijen;
 • toenemende concurrentie in de Verenigde Staten, Nederland, het Verenigd Koninkrijk en de opkomende markten;
 • catastrofes, veroorzaakt door natuur of door de mens, zoals bijvoorbeeld overmacht, terrorisme, oorlogshandelingen en pandemieen, die resulteren in significante verliezen en die Aegon’s bedrijfsvoering significant kunnen ondermijnen;
 • de frequentie en omvang van verzekerde schadegevallen;
 • veranderingen die van invloed zijn op het langlevenrisico, kortlevenrisisico, invaliditeitsrisico, verval en andere factoren die de winstgevendheid van Aegon’s verzekeringsproducten kunnen beïnvloeden;
 • Aegon’s verwachte resultaten zijn afhankelijk van complexe wiskundige modellen die gebruikt worden voor berekeningen ten aanzien van de financiële markten, het kortlevenrisico, het langlevenrisico, alsmede andere dynamische systemen die onderhevig zijn aan schokken en volatiliteit. Indien aannames of de modellen, ondanks alle controles om de accuraatheid te waarborgen, later onjuist blijken, is het mogelijk dat resultaten van verwachtingen afwijken;
 • het effect van herverzekeraars waar Aegon significante risico’s heeft ondergebracht die niet kunnen voldoen aan hun betalingsverplichtingen;
 • veranderingen in het gedrag van klanten en de publieke opinie in het algemeen met betrekking tot, onder meer, het soort producten dat Aegon verkoopt, daaronder begrepen in wet- en regelgeving of de commerciële noodzaak om te voldoen aan veranderende verwachtingen van klanten;
 • het succes van nieuwe producten en distributiekanalen;
 • vanwege complexe transacties binnen Aegon’s bedrijfsvoering die sterk afhankelijk zijn van een correcte werking van informatietechnologie, kunnen operationele risico’s zoals onderbreking of uitval van een computersysteem of een bedreiging van de informatiesystemen, data lekken, cyber aanvallen, menselijke fouten, het gebrek aan bescherming van persoonlijke gegevens, wijzigingen in operationele procedures of inadequaat toezicht onder meer met betrekking tot derde partijen met wie Aegon zaken doet invloed hebben op de bedrijfsvoering, de reputatie en daarmee verband houdend een negatief effect op Aegon’s cash flows en bedrijfsresultaten hebben;
 • het effect van overnames en desinvesteringen, herstructureringen, beëindiging van producten en andere eenmalige gebeurtenissen, zoals het succes van de integratie van overnames en het behalen van verwachte resultaten en synergieën van overnames;
 • Aegon’s onvermogen om uitgesproken resultaatsverwachtingen, efficiencyverbeteringen of andere initiatieven waar te maken om kosten te besparen, en het cashoverschot, de omvang van het vreemd vermogen en de vrije kasstromen te managen.
 • veranderingen in het beleid van centrale banken en/of overheden;
 • rechtszaken en maatregelen van toezichthouders waardoor Aegon verplicht wordt substantiële schadebetalingen te doen of Aegon’s werkwijze te veranderen;
 • veranderingen op het gebied van concurrentie, wetgeving, toezicht of belastingwetgeving die de winstgevendheid en kosten voor distributie van of vraag naar Aegon’s producten beïnvloeden;
 • gevolgen van het daadwerkelijk of eventueel (gedeeltelijk) opbreken van de eurozone, gevolgen van een vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie en de mogelijke gevolgen van het vertrek van andere lidstaten uit de Europese Unie;
 • veranderingen in wet- en regelgeving, met name die welke Aegon’s activiteiten, het vermogen om medewerkers op sleutelposities aan te nemen en aan te houden, belastingpositie van Aegon’s bedrijven, het productaanbod en de aantrekkelijkheid van bepaalde producten voor klanten kunnen beïnvloeden;
 • veranderingen van het toezichtregime met betrekking tot de pensioen-, beleggings- en verzekeringsbedrijfstakken in de markten waarin Aegon actief is;
 • (voorstellen voor) standaarden van supranationale organisaties, zoals de Financial Stability Board en de International Association of Insurance Supervisors, of veranderingen van dergelijke standaarden, die van invloed kunnen zijn op de financiële toezichtregelgeving op regionaal (zoals EU), nationaal of, met betrekking tot de Verenigde Staten op federaal of statelijk niveau, of de toepassing daarvan op Aegon, met inbegrip van de aanwijzing van Aegon tot Global Systemically Important Insurer (G-SII); en
 • veranderingen in regelgeving op het gebied van verslaggeving of een verandering door Aegon in het toepassen van dergelijke regelgeving, vrijwillig of anderszins, die invloed kunnen hebben op Aegon’s gerapporteerde resultaten, eigen vermogen en de wettelijke kapitaalsvereisten.

Dit persbericht bevat informatie die kwalificeert, of mogelijk kwalificeert, als voorwetenschap in de zin van Artikel 7(1) van de Europese Verordening marktmisbruik (596/2014). Nadere details over mogelijke risico’s en onzekerheden die de vennootschap aangaan, zijn beschreven in de documenten die bij de Autoriteit Financiële Markten en de Securities and Exchange Commission zijn ingediend, waaronder het Annual Report. Deze toekomstgerichte verklaringen betreffen de periode vanaf de datum van dit document. Tenzij dat vereist is onder geldende wet- of regelgeving, is de onderneming niet gehouden om enige nieuwe of gewijzigde inzichten bekend te maken ten aanzien van de hierin gebruikte toekomstgerichte verklaringen of ten aanzien van de feiten of omstandigheden die aanleiding geven tot dergelijke verklaringen.

 

Bijlage


Primary Logo

GlobeNewsWire

GlobeNewswire, a Nasdaq company, is one of the world's largest newswire distribution networks, specializing in the delivery of corporate press releases financial disclosures and multimedia content to the media, investment community, individual investors and the general public.